Kako do savjetovanja u gradovima, općinama i županijama?

20. prosinca 2016.

Sa ciljem standardizacije primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću, i s posebnim fokusom na županije, gradove i općine, u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer Povjerenica za informiranje pripremila je i javno predstavila Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U moderiranoj raspravi koja se uslijedila bilo je riječi o razlozima zašto županije, gradovi i općine češće i dosljednije ne uključuju građane i stručnu javnost u proces donošenja odluka, iako im to predstavlja zakonsku obvezu, zašto se nedovoljno koristi mogućnost postizanja kvalitetnijih propisa i pravila s jedne strane putem ovog mehanizma, uz veće suglasje u provedbi s druge strane, te ima li takva situacija veze s nedostatkom političke volje ili kapaciteta za provedbu tih procesa, kao i o ulozi medija u uključivanju u teme od javnog interesa,  raspravljalo se na predstavljanju Priručnika o provedbi savjetovanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U raspravi su sudjelovali Povjerenica za informiranje Anamarija Musa, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, Sandra Pernar iz Ureda za udruge Vlade RH, Lana Ofak s Pravnog fakulteta, Jelena Berković iz GONG-a i drugi.

Zaključeno je kako pozitivne primjere, dio kojih je naveden i u samom Priručniku, valja javno navesti i istaknuti, kao i one lokalne jedinice koje sustavno krše ili čak namjerno izbjegavaju ovu Zakonom o pravu na pristup informacijama propisanu obvezu. Ujedno je ključno raditi na podizanju znanja i svijesti o sudjelovanju u donošenju odluka od strane šire javnosti, potičući javni dijalog u čitavom nizu procesa – primjerice, prilikom donošenja lokalnih proračuna, izgradnji i korištenju javnih prostora i drugih resursa, a koji predstavljaju ključnu sastavnicu transparentne i otvorene vlasti.

Nedavni primjeri neuključivanja građana u donošenje odluka pokazatelj su da dobra praksa dijaloga i povjerenja još nije zaživjela u lokalnim zajednicama, upravo tamo gdje je najpotrebnija. S druge strane, primjeri dobre prakse uključivanja javnosti, kao što su gradovi Rijeka i Pazin ili Krapinsko-zagorska županija još su uvijek relativno usamljeni. Istaknuta je stoga potreba da općine, gradovi i županije, osobito pred predstojeće lokalne izbore kada polažu građanima račune za svoj četverogodišnji rad, usklade svoje postupanje sa Zakonom uz pomoć Priručnika te potaknu stvaranje dobre demokratske prakse. Krovne udruge, kao što su Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Udruga općina nužni su pokretači napretka svojih članica u ovom području.

chevron-right