Vlada počinje uvoditi red među udruge?

03. listopada 2013.

Prijedlogom zakona o udrugama Vlada želi spriječiti moguće zloporabe, odnosno onemogućiti one koji udruge zloupotrebljavaju za svoje poslovne potrebe, a ministar uprave Arsen Bauk istaknuo je nadležnost Ministarstva financija za financijsko poslovanje udruga.

Predstavljajući Prijedlog zakona o udrugama na sjednici Vlade Bauk je podsjetio da taj zakon nije mijenjan od 2002. godine te da je u praksi uočeno niz problema i poteškoća u njegovoj primjeni. Kao najvažnije novine naglasio je  autonomnost udruga da statutom uređuje pitanja načina izbora i mandata predstavnika u skupštini udruge, ako je ne čine svi članovi udruge, kao i način sudjelovanja u radu skupštine udruge punoljetnih osoba bez poslovne sposobnosti u poduzimanju radnji koje se odnose na osobna i imovinska prava te maloljetnih osoba članova udruge.

Također, odredbe o nazivu udruge su jasnije propisane, a strane se udruge upisuju u Upisnik predstavništava stranih udruga koje vode uredi državne uprave u županiji ili gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, prema sjedištu strane udruge. Novim se zakonom omogućava ostvarivanje pravne zaštite kroz dvostupanjsko rješavanje ovih upravnih stvari.

Što sve ne valja i zašto Zakon kasni?

Poseban naglasak je stavljen na javnost i veći opseg podataka upisanih u Registar udruga i Upisnik predstavništava stranih udruga te bi svi podaci upisani u te registre i statut udruge bili javni te javno dostupni na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Kroz veću javnost i transparentnost rada, stvorit će se i preduvjet da primarni nadzor nad radom udruga obavljaju sami članovi, ali i zainteresirane fizičke i pravne osobe  te šira javnost.

 „Novim odredbama o prestanku postojanja, likvidaciji i brisanju omogućit će se lakše brisanje udruga iz Registra, a time će se javnosti dati točniji uvid u stvarnu brojnost i aktivnost udruga te općenito dinamiku osnivanja i prestanka postojanja udruga u Hrvatskoj, kojih je u ovom trenutku oko 50.000“, zaključio je Bauk.

Zašto Zakon kasni više od tri mjeseca,  to je pitanje za Ministarstvo financija - poručila je Jelena Berković, zamjenica izvršnog direktora GONG-a, nakon što ju je Slobodna Dalmacija zamolila za komentar o novom Zakonu o udrugama. Upitana misli li da bi njegove odredbe mogle uvesti red u poslovanju udruga poput često prozivanog “Dinama”, koji je samo formalno građanska udruga, Berković je kazala: „Upravo bi Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija trebao uvesti red i nadzor nad financijskim poslovanjem svih udruga, a ne samo “Dinama” koji je tek najvidljivi primjer nelogičnosti aktualnog stanja“.

chevron-right