Političke stranke u sustavu javne nabave?

10. travnja 2013.

Zakonski okvir i provedbena praksa koji reguliraju političke stranke i javnu nabavu, prema shvaćanju GONG-a, trenutačno ne definiraju stranke kao obveznice Zakona o javnoj nabavi.  Otvoreno je pitanje bi li podvrgavanje političkih stranaka obvezama javne nabave bilo primjereno i svrhovito.

Prema mišljenju GONG-a, rasprava o povećanju transparentnosti financijskog poslovanja političkih stranaka treba se fokusirati na dostupnost povezanih i ažuriranih online registara - baza podataka o političkim donacijama, financijskim izvještajima svih političkih stranaka, lista i kandidata te o sudionicima u postupcima javne nabave. Samo tako je moguće detektirati konkretne koruptivne rizike.

Političke stranke nisu u sustavu javne nabave

U okviru hrvatskog pravnog sustava političke stranke su definirane kao iznimno specifična kategorija neprofitnih pravnih osoba s usko percipiranom društvenom funkcijom slobodnog udruživanja građana zbog zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za politička, socijalna, gospodarska, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. Upravo stoga, na političke stranke se primjenjuju zakoni u kojima su one izričito navedene kao obveznici (Zakon o političkim strankama, Zakon o financiranju političkih stranaka i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe), dok kao neprofitne organizacije odgovaraju prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Što se tiče aktualne regulacije javne nabave, djelovanje političkih stranaka nije jasno i nedvosmisleno definirano ni u zakonskom okviru ni u dosadašnjoj praksi. Naime, niti u Zakonu o javnoj nabavi niti u drugim relevantnim propisima političke stranke nisu eksplicitno navedene kao obveznice javne nabave, nego se zakonski okvir odnosi na „pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj“. Nadalje, ni dosadašnja praksa javnih tijela zaduženih za nadzor i kontrolu financiranja stranaka i njihove promidžbe, kao ni javna tijela zadužena za upravljanje sustavom javne nabave (uključujući Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i Državnu reviziju) nije pokazala da se političke stranke smatraju obveznicima regulative o javnoj nabavi. Konačnu odluku o pravovaljanosti podnesene prijave može donijeti samo i isključivo nadležno tijelo, u ovom slučaju Uprava za sustav javne nabave, kojoj je prijava i podnesena.

Potrebni su registri podataka za javni nadzor nad svim strankama, listama i kandidatima

Iako većina parlamentarnih političkih stranaka preko 50% prikupljenih sredstava dobiva iz javnih izvora, to ne bi trebao biti ključni kriterij za zahtijevanje povećane razine transparentnosti u potrošnji tih sredstava s obzirom da bi time iz sustava kontrole bile isključene sve ostale stranke, nezavisne liste i nezavisni kandidati koji imaju manji iznos financiranja iz javnih izvora. U tom kontekstu, GONG smatra da je ključni instrument javnog nadzora svih političkih stranaka i kampanja sveobuhvatan Registar političkih donacija koji bi bio umrežen s Registrom financijskih izvještaja političkih stranaka i drugih subjekata koji sudjeluju u političkom natjecanju te s online bazama podataka koje se odnose na javne nabave (objave, ugovori, izvještaji) koje provode institucije i javna poduzeća kao obveznici javnih nabava. Tek bi takav sveobuhvatan pristup omogućio detektiranje eventualnih slučajeva „vezane trgovine“ i potencijalnih klijentelističkih odnosa između donatora, stranaka i institucija vlasti.

Uloga GONG-a u raspravama o političkom sustavu

S obzirom da Ustav garantira slobodu mišljenja i izražavanja misli, kao i pravo novinara na slobodu izvještavanja i pristupa informacijama, GONG nema potrebu braniti se od napada koji dovode u pitanje navedena prava i slobode. K tome, dosadašnje djelovanje GONG-a svjedoči o stečenom iskustvu i znanju na temelju kojeg se smatramo relevantnim sugovornicima na ovu temu. Što se tiče neovisnosti GONG-a, smatramo da svaka razvijena demokracija treba financirati vlastite watchdog organizacije uz puno poštovanje njihove autonomije, s time da se ona osigurava diversifikacijom izvora sredstava. Izjava da se GONG-ove promatračke aktivnosti financiraju iz državnog proračuna sasvim je neistinita i površna te ignorira podatke o financiranju GONG-a koji su transparentno objavljeni na našim internetskim stranicama gdje je objašnjeno kako se GONG financira i gdje su dostupni Godišnji izvještaji o radu GONG-a. 

chevron-right