Transparentni čisti računi - pošteni izbori

18. ožujka 2013.

Stranke, liste i kandidati dužne su otvoriti poseban račun za financiranje kampanje, i to najkasnije s danom podnošenja kandidature, a posebno zabranjene su anonimne donacije. Ukupan iznos donacija koje fizičke osobe imaju pravo donirati jednoj političkoj stranci, listi ili kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000 kuna godišnje, a ukupan iznos koje imaju pravo donirati pravne ne smije prelaziti iznos od 100.000 kuna u kalendarskoj godini.

Korištenje javnih resursa za potrebe kampanje je zabranjeno, a političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati ne smiju raditi politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svoga djelovanja. Dužni su i voditi evidenciju o primitku donacija te izdavati potvrde o njihovom primitku, a isto vrijedi i za članarine.

Stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su dostaviti prethodna izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, kao i izvješće o troškovima izborne promidžbe u Državno izborno povjerenstvo u roku od sedam dana prije održavanja izbora. Također, dužni su ih i javno objaviti na svojim web-stranicama ili putem dnevnog tiska, a ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu, odnosno kandidacijskoj listi ne smije prelaziti iznos veći od milijun i petsto tisuća kuna na izborima za članove za Europski parlament.

Financiranja izborne promidžbe nadzire Državno izborno povjerenstvo od dana otvaranja posebnih računa do završetka transakcija na tim računima, a neovisno o prekršajnoj odgovornosti za što se kazne penju i do 500.000 kuna, za kršenje Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Državno izborno povjerenstvo može u upravnom postupku izreći sljedeće administrativne sankcije. I to u vidu potpunog ili djelomičnog gubitka naknade troškova izborne promidžbe, ili obustave isplate naknade tih troškova.

Za detaljnije informacije, svakako bacite oko na GONG-ov VODIČ ZA FINANCIRANJE KAMPANJA

chevron-right