Međunarodni seminar o Aarhuškoj konvenciji za suce, odvjetnike i novinare u Vrsaru

15. rujna 2010.

Gong i Zelena Istra, zajedno s partnerskim udrugama iz Bosne i Hercegovine (MPD inicijative), Crne Gore (Mans), Italije (Adriatic GreeNet) i Belgije (European Environmental Bureau) od 17.-19. rujna 2010. godine u Vrsaru organiziraju prvi u nizu seminara posvećenih edukaciji 27 sudaca, odvjetnika i novinara u okviru projekta "Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana". Polaznici iz BiH, Crne Gore i Hrvatske odabrani su na temelju međunarodnog natječaja s obavezom sudjelovanja na svim seminarima.

Gong i Zelena Istra, zajedno s partnerskim udrugama iz Bosne i Hercegovine (MPD inicijative), Crne Gore (Mans), Italije (Adriatic GreeNet) i Belgije (European Environmental Bureau) od 17.-19. rujna 2010. godine u Vrsaru organiziraju prvi u nizu seminara posvećenih edukaciji 27 sudaca, odvjetnika i novinara u okviru projekta "Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana". Polaznici iz BiH, Crne Gore i Hrvatske odabrani su na temelju međunarodnog natječaja s obavezom sudjelovanja na svim seminarima.

U svrhu osnaživanja uloge građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koje se odnose na zaštitu okoliša, UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu) je usvojio a 44 države do danas ratificirale Aarhušku konvenciju koja je definirala zajedničke međunarodne standarde za pristup informacijama, pravo na sudjelovanje i pristup pravosuđu u okolišnim pitanjima, utemeljene na principima participativne demokracije.

Zemlje sudionice projekta u svoja su zakonodavstva prenijele Aarhušku konvenciju, međutim put do njene primjene u praksi je dug. Projekt koji smo pokrenuli ima zaciljunaprjeđenje standarda primjene Aarhuške konvencije, naročito dijela koji se najslabije primjenjuje, a to je pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Pravo na pristup sudu ubraja se u temeljna ljudska prava i zajamčeno je i Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Praktični aspekti prava na pristup pravosuđu, poput transparentnostipravosudnog sustava, jednostavnosti postupaka, pravovremenosti presuda, dostupnosti informacija i cijene pružanja pravne zaštite na razmjerno su niskoj razini u kako u Hrvatskoj tako i u BiH i Crnoj Gori. Stoga je cilj prvog seminara upoznati polaznike s ciljevima Aarhuške konvencije, njenim značenjem za organizacije civilnog društva i razvoj demokracije, te primjeni u zemljama EU. U tu će svrhu biti prezentiranipraktični primjeri iz europske sudske prakse. Bit će riječi i o tome kako su odredbe Aarhuške konvencije prenijete u nacionalna zakonodavstva i što treba učiniti da bi senjihova primjena poboljšala. Od predavača izdvajamoJeremy Watesa, prvog i dugogodišnjeg Glavnog tajnika UNECE-a, te profesora Ludwiga Kraemera, koji je za svojega rada za Europsku Komisiju (OU Okoliš) radio upravo na transpoziciji odredaba Aarhuške konvencije u europsku legislativu.

Višeinformacijaopolaznicimaipredavačimamožetepotražitiovdje:http://www.adriaticgreenet.org/aarhus/events.php

chevron-right