O budućnosti Europe: EU ne može opstati bez sudjelovanja građanki i građana

30. studenoga 2021.
O budućnosti Europe: EU ne može opstati bez sudjelovanja građanki i građana 1

Rasprava o budućnosti Europe neće postići svoj cilj bez veće otvorenosti, uključivosti i transparentnosti upravljanja europskim poslovima u državama članicama, Gong i slovenski Instituto Danes je nov dan upozorili su prilikom svog doprinosa raspravi na stranicama Konferencije o budućnosti Europe.

Europska unija ne može opstati ako je građanke i građani ne prihvaćaju kao svoju. Netransparentnim europskim poslovima i politikom tajnosti nacionalnih vlada u procesu donošenja europske legislative razvija se kultura „okrivljavanja Bruxellesa“, čime se jača euroskepticizam. Neinformiranost i ograničena građanska participacija u donošenju javnih politika na razini EU pojačavaju dojam da principe demokratskog upravljanja krše interesne skupine koje imaju bolji pristup donositeljima odluka. Europska ombudsmanica Emily O'Reilly inzistira na tome da građani i građanke imaju pravo znati što u njihovo ime rade predstavnici njihovih zemalja.

Koliko je otvoren proces odlučivanja o zajedničkim EU politikama na razini država članica Hrvatske i Slovenije analizirao je Igor Vidačak, izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u okviru suradnje Gonga i slovenskog Instituta Danes je nov dan na projektu Parlametar.

Niti u jednoj od ovih dviju država članica ne postoji djelotvorni parlamentarni nadzor nad procesom usvajanja nacionalnih stajališta vlada u Vijeću EU, a javna savjetovanja o prijedlozima okvirnih nacionalnih stajališta o EU aktima nisu dostupna na vrijeme. Vlade dokumente o svojim aktivnostima u Vijeću EU ne objavljuju proaktivno i onemogućuju javnosti da propituje opravdanost i utemeljenost pojedinih stajališta. Sve su to tek neki od pokazatelja izrazite nedemokratičnosti, elitizma i netransparentnosti upravljanja europskim poslovima, upozorava se u radu.

Ukratko, unaprjeđenje otvorenosti, uključivosti i transparentnosti upravljanja europskim poslovima na nacionalnim razinama temeljni je preduvjet za jačanje interesa i kompetencija građana i ostalih dionika za angažman u procesima kreiranja politika na razini EU. U kontekstu rasprava o jačanju europske demokracije u okviru rada Konferencije o budućnosti Europe te u svrhu osnaživanja povjerenja građana i građanki u rad institucija EU i veće odgovornosti nacionalnih vlada i parlamenata u postupanju o EU pitanjima, moguće je formulirati nekoliko preporuka:

  1. unaprijediti proaktivnu transparentnost i otvorenost podataka o međuinstitucionalnim pregovorima između Europskog parlamenta, Vijeća EU i Europske komisije,
  2. omogućiti uvid javnosti u postupanje država članica u usvajanju provedbenih akata u okviru komitoloških odbora, uključujući i pojedinačne glasove država članica,
  3. uspostaviti standarde savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima nacionalnih stajališta o nacrtima EU akata koje vlade zastupaju u Vijeću EU,
  4. nacionalni parlamenti bi trebali proaktivno otvarati javne rasprave o učincima EU akata na domaćoj razini, uključujući otvorene tematske sjednice nadležnih parlamentarnih odbora, uz mogućnost aktivnog sudjelovanja predstavnika zainteresiranih dionika,
  5. nacionalna stajališta vlada o EU aktima bi trebala biti javno dostupna u otvorenom formatu na stranicama nacionalnih parlamenata ili vlada,
  6. nadležna ministarstva bi trebala razmotriti stvaranje međusektorskih radnih skupina za oblikovanje nacionalnih stajališta o EU aktima u koje bi se mogli uključiti zainteresirani stručnjaci iz civilnog društva, poslovnog sektora, akademske zajednice.

Gong je korisnik operativne potpore – strukturne podrške europskim think-do-thank u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

O budućnosti Europe: EU ne može opstati bez sudjelovanja građanki i građana 2
O budućnosti Europe: EU ne može opstati bez sudjelovanja građanki i građana 3
chevron-right