Jedan korak naprijed, nazad dva

06. veljače 2018.

Izmjene saborskog Poslovnika bi se trebale donijeti konsenzusom s ciljem poboljšanja kvalitete parlamentarnih rasprava koje trebaju služiti i boljem nadzoru rada Vlade koja bi trebala biti odgovorna Saboru.

Iako izmjene Poslovnika idu u pravcu stvaranja učinkovitijeg i kvalitetnijeg parlamentarnog rada, postoje odredbe koje mogu dovesti u pitanje dosegnutih standarda parlamentarizma i slobodno te pravovremeno izlaganje stajališta klubova i zastupnika. Time se ne jača uloga parlamenta kao nositelja zakonodavne vlasti i institucije čija je zadaća propitivati rad Vlade koja odgovara Saboru.

U proces izmjena Poslovnika moraju se pozvati i uključiti svi klubovi zastupnika kako bi se Poslovnik donio konsenzusom. Dodatno, GONG je prilikom najave izmjena Poslovnika pozvao Hrvatski sabor da se u proces izmjena uključi i zainteresirana javnost kako bi se otvorila prilika građanima, akademskoj zajednici i ostalim zainteresiranim stranama  da iznesu svoje prijedloge o pravilima rada zastupnika, što je Sabor i prihvatio. Do ponedjeljka 19. veljače 2018. svi građani mogu ispuniti obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju i poslati ga na e-mail adresu saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Ono što nije obuhvaćeno predloženim i objavljenim izmjenama Poslovnika je tretiranje zakonodavnih prijedloga opozicije koji čekaju mjesecima na raspravu što ugrožava kvalitetu parlamentarizma te onemogućuje da se raspravlja o njihovim prijedlozima u aktualnom trenutku i primjerenom roku. Prijedlozi opozicije koji se šalju u zakonodavnu proceduru moraju zauzeti ravnopravnije mjesto te im omogućiti raspravu bez zavlačenja kako bi se i na taj način pokazao doprinos opozicije i upoznalo javnost i birače o njihovim aktivnostima i prijedlozima. 

Izmjene Poslovnika trebaju poboljšati kvalitetu parlamentarnih rasprava koje trebaju služiti i boljem nadzoru rada Vlade koja je odgovorna Saboru, međutim, izmjene ne idu u pravcu da se uvedu mehanizmi koji bi uveli konkretne mjere odgovornosti ukoliko Vlada, tj. ministarstva ne odgovore u propisanom roku od 30 dana na zastupnička pitanja.

Iako klubovi zastupnika učestalo koriste institut stanke kako bi progovorili o relevantnim pitanjima i problemima u atraktivnom jutarnjem terminu, zabrinjava novi termin mogućnosti iznošenja obrazloženja nakon stanke - između 15.00 i 16.00 sati srijedom i četvrtkom, a petkom nakon glasanja po redoslijedu kojim su se prijavili u izlaganju ne duljem od 5 minuta. Na taj će način zastupnicima biti značajno smanjena mogućnost da koriste saborsku govornicu za aktualne teme za koje smatraju da zabrinjavaju građane.

Institut replike uređuje se na drugačiji način: skraćuje se vrijeme propisano za izlaganje s dvije na jednu minutu, određuje se da zastupnik može imati najviše tri replike po jednoj točki dnevnog reda, propisuje se nemogućnost repliciranja zastupnicima unutar istog kluba. Trajanje replike se ne treba skraćivati jer se već uređuju i ograničavaju drugi elementi replike tako da će zastupnici imati manje vremena za izlaganje svojih replika.

Prema prijedlogu, oduzima se riječ do kraja rasprave o temi o kojoj se raspravlja onom zastupniku koji zloupotrijebi institut povrede Poslovnika na način da započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ ako se javio za povredu Poslovnika. Neprimjerenom i nerazmjernom se čini sankcija zastupniku jer ukoliko samo jednom zloupotrijebi institut povrede Poslovnika, više neće imati priliku sudjelovati u raspravi.

Pohvalno je što se uvodi mogućnost da matično radno tijelo može organizirati javno saslušanje radi pribavljanja stručnih mišljenja ili šire rasprave o prijedlogu akta, pojedinih rješenja iz prijedloga ili važećeg akta ili radi razjašnjenja nekog pitanja od javnog interesa.

GONG je često upozoravao na neprimjerene uvjete rada zastupnika i klubova koji oskudijevaju s prostornim, tehničkim i ljudskim resursima stoga je pohvalno da se zastupnicima koji nisu članovi kluba osigura bar zajedničke prostorne i druge tehničke uvjete za rad te jednog službenika za obavljanje stručnih i administrativnih poslova.

Sukladno Ustavu RH, narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem, a Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti. Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatskog sabora uređuje se poslovnikom. Donosi se većinom glasova svih zastupnika. Postavljanje zastupničkih pitanja i podnošenje interpelacije pobliže se uređuje poslovnikom. Stoga je Poslovnik akt o kojem ovisi kvaliteta i razvoj parlamentarizma, kao i okvir u kojem zastupnici i političke stranke mogu slobodno zastupati i iznositi svoja stajališta.  

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Razvoj edukacijskih modula sufinancirala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz Centre znanja za društveni razvoj.

Informacije i stavovi iz publikacija su odgovornost autora i suradnika u izradi i ne predstavljanju službeni stav Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

chevron-right