Zahtjevi Platforme 112 uoči izvanrednih parlamentarnih izbora 2016. godine

15. srpnja 2016.

Poučeni iskustvom svjedočenja vidnom urušavanju temeljnih principa liberalne demokracije u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama s vrlo kratkim razdobljem izgradnje demokracije, Platforma 112 od kandidata i kandidatkinja na prijevremenim parlamentarnim izborima očekuje da se jasno i nedvosmisleno odrede prema temeljnim vrijednostima demokracije, odnosno, da nam jasno kažu koliko su spremni štititi i razvijati demokratski politički poredak i pluralno, demokratsko i tolerantno društvo koje mora biti temelj za dobru i pravednu ekonomiju i održivi razvoj naše zemlje.

Organizacije civilnog društva udružene u Platformu 112 smatraju da one političke opcije koje ne razumiju ili ne žele štititi i razvijati mladu hrvatsku liberalnu demokraciju mogu nanijeti veliku štetu i svojim biračima i čitavom hrvatskom društvu. Stoga preduvjet za preuzimanje vlasti za sve političke opcije i kandidate/kinje treba biti njihova jasno artikulirana i dokazana namjera da razvijaju:

- politička prava svih građana i građanki (položaj svih manjina, sloboda mišljenja i javnog izražavanja, sloboda novinarskog djelovanja, priznavanje značajne uloge civilnog društva)

- socio-ekonomska prava (obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, stambena politika, upravljanje javnim dobrima, zaštita okoliša, održivi razvoj

- demokratski način obnašanja vlasti (poštivanje principa dobre vladavine: otvorenost vlasti za uključivanje građana u procese donošenja političkih odluka, transparentnost, antikorupcijske politike, preuzimanje političke odgovornosti).

One političke stranke i nezavisne kandidate/kinje koji prihvaćaju navedene principe, Platforma 112 poziva da se izjasne o zahtjevima iz sljedećih područja:

- poštivanje ljudskih prava, suzbijanje diskriminacije i suzbijanje nasilja u društvu;

- zaštita ekonomskih i socijalnih prava građana putem zaštite javnih i prirodnih dobara;

- demokratski način obnašanja vlasti kroz osiguravanje uvjeta za stabilne, odgovorne i demokratične institucije i jednak pristup pravdi;

- suupravljanje EU-om prema principima liberalne demokracije, solidarnosti i socijalne pravde.

1.    POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA, SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I SMANJENJE NASILJA U DRUŠTVU

1)    bezrezervno odbacivanje politike činjenično neutemeljenog revizionizma i umanjivanja značaja antifašizma kao jednog od temelja demokratskog svjetskog poretka i izvorišta moderne hrvatske demokracije,
2)    osnivanje dijaloških platformi za suočavanje s ratnim, poratnim i povijesnim traumama iz Drugog svjetskog, jugoslavenskog socijalizma i Domovinskog rata,
3)    puno poštivanje prava na slobodu mišljenja i izražavanja, a posebno iznošenja kritičkog mišljenja, naročito u javnim medijskim servisima,
4)    očuvanje slobode udruživanja i prava na javno okupljanje,
5)    kreiranje javnih politika temeljenih na zaštiti i promociji ljudskih prava, posebno prava ranjivih i manjinskih skupina, i to:
i.    sustavno poštivanje i unaprjeđivanje rodne ravnopravnosti, posebno u području obrazovanja i radnih prava te zaštita seksualnih i reproduktivnih prava pred nasrtajima konzervativnih snaga,
ii.    osiguravanje sustava podrške i osobnog razvoja osobama s invaliditetom, oslobođenog od sukoba interesa, uz zaštitu od nasilja i osiguravanje pune slobode kretanja i djelovanja,
iii.    učinkovita provedba i unaprjeđenje zaštite prava i ravnopravnosti LGBTIQ osoba u cijeloj Hrvatskoj,
6)    zaštita ljudskih prava izbjeglica neovisno o uzrocima i okolnostima njihovih migracija,
7)    jačanje uloge pravobraniteljstava i provedba njihovih preporuka, kao i preporuka međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava (UN, Vijeće Europe, OESS),
8)    priznavanje prava svih civilnih žrtava rata,
9)    poštivanje prava vjerskih zajednica i njihovih članova uz istovremeni razvoj mehanizama sekularnosti, tj. zaštite države i tijela javne vlasti od klerikalizma,
10)    sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja temeljenog na vrijednostima suvremenih demokratskih društava i njihove interkulturalnosti, globalne solidarnosti, zaštite ljudskih prava, jednakopravnosti svih ljudi, kulturi sjećanja i multiperspektivnoj interpretaciji prošlosti, održivog razvoja i zaštite okoliša, te promociji kritičkog mišljenja među mladima kao korak ka demokratizaciji škola.

2.    ZAŠTITA EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA GRAĐANA PUTEM ZAŠTITE JAVNIH I PRIRODNIH DOBARA
11)    podređivanje ekonomsko-socijalnih politika, uključujući i poreznu politiku, potrebama građana, a ne krupnog kapitala,
12)    razvoj konkretnih i učinkovitih mjera za saniranje posljedica dugogodišnje recesije i visoke stope nezaposlenosti s naglaskom na smanjenje ekonomsko-socijalnih razlika, iskorjenjivanje siromaštva i dužničkog ropstva,
13)    osiguravanje uvjeta za razvoj modela cirkularne ekonomije, etičnog financiranja, zadružne ekonomije i društveno odgovornog poduzetništva,
14)    uspostava i promocija efikasnih i dostupnih pravnih mehanizama zaštite građana u odnosu na financijske/kreditne institucije, uključujući uspostavu stvarne ravnopravnosti stranaka i podjele rizika pri sklapanju privatno-pravnih ugovora s kreditnim institucijama,
15)    osiguravanje provedbe postojeće razine zaštite radničkih prava, kao i jačanje položaja radnika individualno i kroz sindikate, prvenstveno obnovom socijalnog dijaloga te uvođenjem mehanizama jače participacije radnika u odlučivanju,
16)    participativno oblikovanje i učinkovito provođenje sveobuhvatne socijalne politike koja će težiti iskorjenjivanju siromaštva, posebice djece i osoba starije životne dobi, te ekonomske marginalizacije mladih i teško zapošljivih skupina,
17)    osiguravanje administrativnih, pravnih i financijskih uvjeta za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, uključujući nastavak provedbe Cjelovite kurikularne reforme temeljene na stručnosti i transparentnosti s istim timom i istom metodologijom kako je i započeta,
18)    osiguravanje stabilnih javnih ulaganja u obrazovni sustav na razini prosjeka EU, uz uključivanje i jednaku dostupnost predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, te cjeloživotnog učenja svim građanima,
19)    osiguravanje stabilnih javnih ulaganja u zdravstveni sustav temeljen na načelima univerzalnosti zdravstvene zaštite te participativno oblikovanje reformskih mjera na osnovi analize više opcija s ciljem povećanja djelotvornosti, pristupačnosti, kvalitete, transparentnosti i ekonomske učinkovitosti sustava,
20)    razvoj učinkovitog sustava borbe protiv energetskog siromaštva temeljenog na principima niskougljične strategije razvoja energetskih potencijala,
21)    donošenje kvalitetne energetske strategije koja će se temeljiti na niskougljičnom razvoju te iskoristiti potencijal energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
22)    uspostava učinkovitog sustava gospodarenja otpadom koji će se bazirati na primarnoj selekciji otpada te naplati prema količini, zadržavajući pri tome u javnom vlasništvu tvrtke koje pružaju ovu komunalnu uslugu,
23)    razvoj održive stambene politike s ciljem osiguranja dugoročno održivog poticajnog okruženja za popravljanje demografske slike RH.
24)    razvoj pravedne, održive i dugoročne integracijske i migracijske politike i prakse RH te njena promocija u međunarodnim odnosima (EU).

3.    DEMOKRATSKI NAČIN OBNAŠANJA VLASTI KROZ OSIGURAVANJE UVJETA ZA STABILNE, ODGOVORNE I DEMOKRATIČNE INSTITUCIJE I JEDNAK PRISTUP PRAVDI
25)    razvoj demokratskog političkog sustava koji će osigurati građansku kontrolu nad tijelima javne vlasti a ne se truditi kontrolirati građane,
26)    sveobuhvatna reforma i međusobno usklađivanje izbornog zakonodavstva koje će integrirati održive mehanizme veće političke odgovornosti dužnosnika i veće uključenosti birača u procese donošenja odluka,
27)    razvoj održivih modela vladanja i antikorupcijske politike, kao i demokratske političke kulture s nultom tolerancijom na korupciju i klijentelizam,
28)    sustavna provedba Zakona o zaštiti diskriminacije te efikasno sankcioniranje diskriminacije, govora mržnje i drugih oblika diskriminirajućeg govora u javnom i medijskom prostoru,
29)    uspostava djelotvornih mehanizama nadzora nad sigurnosno-obavještajnim, policijskim i vojnim aparatom s davanjem punih istražnih ovlasti i pristupa svim relevantnim izvorima informacija za nezavisna tijela koja provode nadzor,
30)    osiguravanje administrativnih, financijskih i kadrovskih uvjeta za odgovorno djelovanje nezavisnih i regulatornih institucija, poput pravobraniteljstava, Vijeća za elektroničke medije, Državnog izbornog povjerenstva, PN USKOK-a, „poreznog USKOK-a“ i sl.,
31)    osiguravanje administrativnih, financijskih i kadrovskih uvjeta za odgovorno djelovanje pravosudnih institucija - sudova i državnih odvjetništva,
32)    osiguravanje uvjeta za učinkovite istrage i procesuiranje ratnih zločina i osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava – REKOM,
33)    participativno oblikovanje reforme javne uprave s ciljem osiguravanja stvarne jednakopravnosti svih građana pred svim institucijama vlasti, utemeljene na načelima poštenja, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti, predvidljivosti, stabilnosti, transparentnosti i poštivanja ljudskih prava,
34)    reorganizacija sustava regionalne i lokalne samouprave praćena reorganizacijom sustava državne uprave s ciljem povećanja efikasnosti i održivosti sustava te kvalitete usluga građanima,
35)    sustavan pristup upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima, na temelju transparentnosti, upravljanja sukobima interesa i zaštite okoliša te održivog razvoja,
36)    transparentno, racionalno, uključivo i pravedno upravljanje državnom imovinom koja je vlasništvo svih građana i građanki RH,
37)    osiguravanje uvjeta za jačanje statusa novinarske struke i razvoj transparentnih i društveno odgovornih medija lišenih utjecaja stranačkih politika i oglašivača, putem participativnog procesa oblikovanja Medijske strategije i pripadajućeg akcijskog plana koje treba usvojiti Hrvatski sabor,
38)    stvaranje održivog, transparentnog i društveno odgovornog sustava dodjele javnih poticaja za novinarstvo, posebno u odnosu na depolitizaciju i profesionalizaciju javnih medijskih servisa,
39)    puno poštivanje prava na slobodu udruživanja i osiguravanje uvjeta za provedbu Strategije za razvoj civilnog društva koja osigurava autonomni razvoj organizacija civilnog društva temeljen na transparentnosti i odgovornom korištenju javnih sredstava.

4.    SUUPRAVLJANJE EU-OM PREMA PRINCIPIMA LIBERALNE DEMOKRACIJE, SOLIDARNOSTI I SOCIJALNE PRAVDE
40)    jasno pozicioniranje RH protiv „politike rezanja“,
41)    aktivno zalaganje za ukidanje poreznih oaza, za otpis duga najsiromašnijim državama svijeta i mirotvornu politiku te razvoj mehanizama međunarodne razvojne pomoći,
42)    aktivno zalaganje za uspostavu sigurnog prolaza za izbjeglice i uključivanje svih zemalja članica u mehanizme solidarnosti i rješavanje krize,
43)    jasno pozicioniranje RH protiv Transatlantskog sporazuma o partnerstvu u trgovini i ulaganjima,
44)    oblikovanje i financijsko ulaganje u politike međunarodne razvojne suradnje RH temeljene na vrijednostima solidarnosti, ljudskih prava, civilnog društva, otvorenosti i pružanja djelotvorne podrške državama primateljicama pomoći,
45)    daljnje zalaganje za veću koheziju svih građana i građanki Europske unije prema načelu solidarnosti, suradnje i ne-diskriminacije,
46)    jasno pozicioniranje Hrvatske oko krize vladavine prava u pojedinim državama članicama EU-a i zalaganje za puno poštivanje temeljnih postavki liberalne demokracije.

chevron-right