Ima li 10 gradova spremnih na participaciju?

10. veljače 2015.

GONG te Grad Pazin i Društvo “Naša djeca” Pazin pozivaju zainteresirane gradove i organizacije civilnog društva da se prijave do 28. veljače 2015. godine na e-mail adresu: ured@gong.hr Glavni kriterij za izbor 10 gradova čija će dva predstavnika sudjelovati u edukaciji je prethodno uspostavljen suradnički odnos vlasti i civilnog društva, a organizatori svim sudionicima pokrivaju troškove puta, smještaja i hrane.

Nakon što su građani, organizacije civilnog društva i institucije lokalne vlasti u Pazinu dokazale da je moguće uspješno provesti proces participativnog budžetiranja, želimo podijeliti stečena znanja i iskustva i potaknuti razvoj sličnih procesa u drugim lokalnima zajednicama.

Participativno budžetiranje je proces koji uključuje pravovremeno informiranje i osiguranje prilika građanima za davanje konstruktivnih prijedloga koje se potom uključuje u proračun. Temelji se na inovativnom modelu za praktičnu primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

U takvom procesu u Pazinu je od proljeća do zime prošle godine organizirano sustavno informiranje građana o gradskim prihodima i rashodima koji su predstavljeni uživo i putem interneta na građanima razumljiv način uz pomoć vizualizacija. Nadalje, na sektorskim raspravama na kojima su sudjelovali predstavnici gradske uprave građani su davali prijedloge za unapređenje sektorskih politika, a na tribinama mjesnih odbora građani su suodlučivali o konkretnim komunalnim akcijama. U konačnici, proračun Grada Pazina za 2015. godinu uključio je mnoge prijedloge građana poput izgradnje autobusne stanice i postavljanja autobusne čekaonice, sanacije odlagališta za otpad i dječjeg igrališta,...

Više o cijelom projektu “Pazi(n), proračun!“, što ga provodi GONG u partnerstvu sa Gradom Pazinom i Društvom „Naša djeca“ Pazin te u suradnji s Institutom za javne financije i Udrugom gradova, možete saznati na web stranici http://proracun.pazin.hr/

Stečena znanja i iskustva bit će podijeljena s 10 gradova u kojima su vlast (gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika) i civilno društvo (organizacije i inicijative) zainteresirani za provedbu ovakvog procesa. Edukacija će se održati u utorak 14. travnja 2015. u Zagrebu, a vodit će ju predstavnici grada Pazina, GONG-a i Društva “Naša djeca” Pazin. Sudionicima će biti podijeljen priručnik temeljen na pazinskim iskustvima sa savjetima o glavnim koracima i faktorima uspjeha primjene participativnog procesa u lokalnoj zajednici. U sklopu edukacije planira se i okrugli stol na temu transparentnosti proračuna u Hrvatskom saboru

chevron-right