Udruge u riziku od nelikvidnosti

19. prosinca 2022.
Udruge u riziku od nelikvidnosti 1

Potaknute sve češćim raspravama o izazovima u osiguravanju likvidnosti u udrugama, odlučile smo istražiti s kojim se poteškoćama u poslovanju udruge susreću, kakva su im iskustva sa zaduživanjem i kome se najčešće obraćaju za pomoć.

Kao tri najčešća problema, ispitanici su naveli (1) kašnjenje u odobravanju i isplatama Zahtjeva za nadoknadom sredstava za korisnike Europskog socijalnog fonda (ESF), (2) smanjenje odobrenog proračuna u odnosu na prijavljeni tijekom javljanja na poziv i (3) isplatu zadnje rate tek po završetku projekta. Iz ove tri glavne poteškoće u poslovanju, evidentno je da je problem nelikvidnosti sistemski. Do nelikvidnosti dolazi radi prirode projektnog financiranja, posebice ukoliko i donatori kasne s odobrenjima i isplatama. Prvi navedeni problem odnosi se na ESF, a posljednja dva su karakteristike modela projektnog financiranja koji su opisani u Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Među tri najčešća načina kako se zadužuju udruge ističu (1) obraćanje partnerskim organizacijama, (2) mrežama/ savezima i (3) bliskim prijateljskim organizacijama. Iako je umrežavanje prije svega programski potaknuto, iz rezultata analize evidentno je da programska suradnja prerasta i u model podrške urednom poslovanju organizacija. 82,1% anketiranih su članovi neke mreže ili saveza, a najčešći razlog za umrežavanje vezan je uz programsko povezivanje. Pod drugim motivima za umrežavanje navedeno je širenje mreže partnera, razmjena iskustva te jačanje zagovaračkog potencijala.

Iako u Hrvatskoj postoje pozitivni primjeri komercijalnih banaka koje su prepoznale doprinos udruga u radu za javno dobro, te su im odlučile izaći u susret u periodu COVID-19 krize ne naplativši trošak kamata, naš uzorak govori da udruge ipak nisu sklone komercijalnom zaduživanju.

Kojim su još modelima udruge sklone za premošćivanje problema likvidnosti te u kojoj su mjeri posegnule za inovativnim modelima prikupljanja sredstava, možete pronaći u Gongovoj analizi „Udruge u riziku od nelikvidnosti“.

Udruge u riziku od nelikvidnosti 2
chevron-right