Trenutak je sada!

22. srpnja 2022.
Trenutak je sada! 1

"Trenutak je sada", glavna je poruka druge aktivističke škole u Sremskim Karlovcima, koju organiziraju Gong, Danes je nov den, CK13 i YIHR. Školu pohađa 26 sudionica i sudionika iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, a program traje od 18. do 24. srpnja.

Sudionice trenutno sudjeluju na sedmodnevnom programu koji obuhvaća teoriju, principe i praksu aktivističkog samoorganiziranja i djelovanja u različitim, ali međusobno povezanim područjima, kao što su
ekologija, feminizam, antiratni aktivizam, građanska participacija i kreiranje javnih politika.

Cilj ove škole je doprinijeti jačanju uloge mladih aktivista i aktivistkinja u društvu kroz umrežavanje i
edukaciju o ljudskim pravima, javnim politikama i javnom zagovaranju za razvoj kompetencija,
vještina i kritičkog mišljenja za političku participaciju i ostvarenje društvenih promjena.

Treći dan regionalne škole započeo je tematskim blokom "Javni prostor kao javno dobro", kojeg je vodio Gongov edukacijski duo Dražen i Damira. Predavanje je obuhvatilo teme poput aktera i kreiranja javnih politika, dobrima i modelima upravljanja javnim dobrima.

Tematski blok izgradnja koalicija u mobilizaciji ZA i PROTIV služio je kako bi sudionice stekle
znanja o zagovaranju, zagovaračkim strategijama te stekle vještine koje im mogu biti podloga za
daljnji aktivistički rad i angažman.

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih.

Trenutak je sada! 2

Trenutak je sada! 3
chevron-right