Prava EU građanki na izborima u RH

04. svibnja 2021.

Olakšavanjem ostvarivanja prava glasa mobilnih građana i građanki EU proizveli bismo mnogostruke korisne učinke. Omogućili bismo građanima_kama da se koriste svojim temeljnim pravom koje im pripada iz samog instituta europskog građanstva, a istovremeno bismo doprinijeli demokratičnosti svoje okoline tako što bismo povećali participaciju na izborima i dobili vjerodostojniji odraz prave volje građana.

Pravo na participaciju u demokratskom životu Europske unije temeljno je pravo svih državljana država članica Europske unije, a razrađeno je Ugovorom o funkcioniranju Europske unije te Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Ulaskom RH u Europsku uniju proširio se krug birača koji mogu glasati u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave RH. Naime, punoljetni građani EU koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u RH mogu birati i kandidirati se na spomenutim izborima za predstavnička tijela, ali ne mogu birati ili se kandidirati za izvršna tijela – općinsku načelnicu, gradonačelnika i županicu te njihove zamjenike.

Spomenuto je pravo detaljnije regulirano Zakonom o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakon upis u registar birača propisuje kao uvjet da bi mobilni EU građani mogli ostvariti svoje pravo glasa. To znači da bi građani EU mogli glasati na spomenutim izborima, moraju podnijeti zahtjev za upis u registar birača nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta ili boravišta u RH najkasnije 30 dana prije dana izbora.

Valja napomenuti da je za nadolazeće lokalne izbore razdoblje podnošenja zahtjeva za upis u registar birača proteklo 15. travnja, a upravo je spomenuta registracija kamen spoticanja brojnih građana koji su voljni ostvariti svoje pravo glasa, ali se suočavaju s raznim administrativnim preprekama ili pak nisu dovoljno upoznati s načinom ostvarivanja svojih prava. ECIT Fundacija je u tijeku svoje inicijative “Voters Without Borders” zaprimila brojne pritužbe građana EU koji su zbog raznih administrativnih zapreka bili onemogućeni u uživanju svog prava glasa na lokalnim izborima ili izborima za Europski parlament u raznim državama članicama. Sve navedeno ukazuje na potrebu jačanja postojećeg aktivnog i pasivnog biračkog prava mobilnih građana EU te na potrebu sustavnijeg pristupa tom problemu. Naime, nužnost ukidanja prepreka upisu građana EU u registar birača prepoznala je sama Europska komisija, a gore spomenuta inicijativa rješenje tog problema vidi u razmatranju opcije automatskog upisa u registar birača.

Osim administrativnih prepreka, veliki problem predstavljaju i nedovoljna informiranost građana EU o njihovim biračkim pravima u državi članici u kojoj žive te nedovoljna informiranost o načinu ostvarivanja tih prava. Uspostava obveze država članica da informiraju mobilne europske građane pojedinačno i na njima razumljivom jeziku o njihovim biračkim pravima ( i to odmah prilikom prijave boravišta) uvelike bi doprinijela rješavanju problema nedovoljne informiranosti. Europska je komisija također naglasila da je informiranost građana o njihovim biračkim pravima jedan od ključnih elemenata ostvarivanja prava na participaciju u demokratskom životu te je u tu svrhu u svom Izvješću o izborima za Europski parlament (2019.) predstavila ideju kreiranja službe za pomoć “Help desk” čiji bi se zadatak odnosio na pružanje podrške građanima u svim upitima vezanim uz njihova biračka prava.

Prethodno navedeni primjeri kao i brojna druga rješenja namijenjena olakšavanju ostvarivanja biračkih prava mobilnih građana EU dio su “Voters Without Borders” inicijative koju možete podržati svojim potpisom OVDJE. Opće pravo glasa utkano je u međunarodnim dokumentima i ustavima zemalja širom svijeta i temeljno je ljudsko pravo. Nedopustiva je situacija u kojoj postoje građani kojima je iz različitih administrativnih razloga otežano ostvarivanje njihovog temeljnog prava , a naročito je nedopustivo da se to događa u vrijeme razvijenih demokratskih društava.

Olakšavanjem ostvarivanja prava glasa mobilnih građana i građanki EU proizveli bismo mnogostruke korisne učinke. Omogućili bismo građanima_kama da se koriste svojim temeljnim pravom koje im pripada iz samog instituta europskog građanstva, a istovremeno bismo doprinijeli demokratičnosti svoje okoline tako što bismo povećali participaciju na izborima i dobili vjerodostojniji odraz prave volje građana.

 

chevron-right