Kako su prošli izbori za Europski parlament

16. srpnja 2019.

U svom izbornom izvještaju Gong ocjenjuje da su izbori za Europski parlament provedeni u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima dobre prakse u izborima. Ipak, uočeni su nedostaci pa Gong donosi preporuke za sljedeće izbore s ciljem poboljšanja zakonodavnog okvira za provedbu izbora i unapređenja rada nadležnih tijela.

Metodologija promatranja ovih izbora bila je usmjerena na analizu zakonodavnog okvira za provedbu izbora te rad nadležnih tijela, s osobitim naglaskom na zloupotrebu javnih resursa i financiranje izborne promidžbe.

Izborni zakon predstavlja solidnu osnovu za provedbu demokratskih izbora, no zabrinjava činjenica da su u izborno zakonodavstvo u zadnjih 20 godina unesene samo minimalne tehničke izmjene za poboljšanje izbornog procesa, čime Republika Hrvatska značajno zaostaje za drugim članicama Europske unije i brojnim drugim državama. U tom smislu, Gong podržava inicijativu DIP-a za donošenjem jedinstvenog izbornog zakona, za što se Gong zalaže preko 15 godina.

Iako najavljivan kao zakon koji će poboljšati postojeći pravni okvir financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma predstavlja korak unazad u transparentnosti financiranja ovih aktivnosti i donesen je suprotno međunarodnim standardima. Zakon ne regulira oglašavanje na društvenim mrežama koje imaju sve veći utjecaj u izbornim procesima, omogućuje višestruko doniranje iste stranke i ukida obvezu stranaka da prijave koliko su vlastitih sredstava uložile u promidžbu pojedinog svojeg kandidata/kinje. Ovime je znatno umanjena transparentnost financiranja izborne promidžbe.

Ministarstvo uprave i Državno izborno povjerenstvo koriste različite metodologije u utvrđivanju ukupnog broja birača/biračica u Republici Hrvatskoj. Isključivanje birača/biračica koji su aktivno i prethodno registrirani za glasanje u inozemstvu, a nisu iskoristili svoje biračko pravo, iz broja ukupno registriranih birača od strane Državnog izbornog povjerenstva, nema utemeljenja u zakonskim propisima i nepotrebno pobuđuje sumnje u ažurnost registra i popisa birača. Objavljivanje informacija iz zaključenog popisa birača u zatvorenom formatu, i neobjavljivanje broja birača po biračkim mjestima od strane Ministarstva uprave prije izbora predstavlja značajni korak unatrag u održavanju dosegnutih standarda transparentnosti provođenja izbora.

Tijela za provedbu i nadzor izbora djelovala su u skladu sa svojim zakonskim ovlastima, no izostao je proaktivni pristup u rješavanju pojedinih važnih izbornih pitanja u cilju osiguravanja što kvalitetnijeg izbornog procesa.

Izborna povjerenstva i birački odbori proveli su izbore u skladu sa zakonom i pravilima, uz manji broj zabilježenih nepravilnosti. Transparentnost DIP-a mogla bi se znatno unaprijediti pravovremenom najavom sjednica i objavom zapisnika te proaktivnom objavom svih podataka u otvorenim formatima na web stranicama. Izostala je aktivna edukacija birača i biračkih odbora, što je dovelo do manjih problema na izborni dan.

Neadekvatan zakonodavni okvir o zloupotrebi javnih resursa uzrokuje sve raširenije korištenje “sive zone” od strane izbornih sudionika/ca i neadekvatne reakcije, tumačenja i sankcije nadležnih tijela.

Etičko povjerenstvo nije u cijelosti ispunilo svoju ulogu jer je uskom interpretacijom pojedinih zakonskih normi i neadekvatnim poznavanjem međunarodnih standarda i dobrih praksi propustilo ukazati na sve raširenije i kreativnije oblike neetičkog ponašanja u izborima. Također, sjednice Povjerenstva trebale bi biti javne, gdje bi direktno obrazloženje odluka podložno dvosmjernoj komunikaciji s izbornim sudionicima zasigurno doprinijelo povećanju uloge Etičnog povjerenstva kao svojevrsnog korektiva etičkog ponašanja u izborima.

Gong ocjenjuje da se Vijeće za elektroničke medije nije proaktivno bavilo ulogom elektroničkih medija u izbornoj kampanji, opravdavajući to činjenicom da ne postoji zakonska obveza njegovog uključenja. Usprkos ograničenjima, Agencija se ipak uključila u nadzor društvenih mreža u okviru Europske skupine regulatornih agencija (ERGA), što je pohvalno. No, zbog neadekvatne najave sjednica, Gong javnost rada ovog tijela ocjenjuje neadekvatnom.

Izuzev objavljivanja prijevoda Izjave 2/2019 o korištenju osobnih podataka tijekom političkih kampanja Europskog odbora za zaštitu podataka, AZOP nije objavljivao posebne reakcije niti proaktivno djelovao u kontekstu zaštite osobnih podataka tijekom izbora za Europski parlament.

HAKOM nije objavljivao posebna mišljenja ili rješenja vezana za izborno oglašavanje na svojim mrežnim stranicama niti proaktivno donosio preporuke o oglašavanju putem pošte i telekomunikacijskih kanala u kampanjama uoči izbora za Europski parlament.

Nisu zabilježeni problemi s registracijom kandidacijskih lista no zabrinjava činjenica da gotovo četvrtina podnesenih lista nije zadovoljila zakonsku obavezu zastupljenosti slabije zastupljenog spola. Gong poziva DIP i DORH da u skladu sa zakonom izreknu prekršajne kazne ovlaštenim predlagateljima navedenih kandidacijskih lista.

Predizborna kampanja u Hrvatskoj bila je vođena korektno, bez neprihvatljive diskreditacije izbornih suparnika uz nekoliko incidenata koji su predstavljali pozive na mržnju i nasilje. Prikupljanje potpisa dvije referendumske inicijative tijekom razdoblja izborne promidžbe zasjenilo je potrebnu debatu o važnim europskim pitanjima.

Nisu zabilježeni problemi u predstavljanju kandidata i kandidatkinja i njihovih programa u medijima. Međutim, pozornost medija je u velikoj mjeri bila usmjerena na predstavljanje predizbornih anketa dok bi za buduće predizborne kampanje za izbore za EP biračima/cama trebalo pružiti više informacija o europskih temama te istima osigurati adekvatni medijski prostor.

U cilju povećanja transparentnosti rada promatrača/ica, DIP bi trebao objaviti ukupan broj i vrste registriranih promatrača na izborima. Obvezatna uputa o promatračima ograničava slobodu njihova kretanja, što nije u skladu s dobrim međunarodnim praksama.

Temeljem stotinjak neanonimnih prijava građanki i građana o izbornim nepravilnostima i informacija u medijima možemo zaključiti da je izborni dan prošao mirno i u demokratskoj atmosferi, uz manji broj proceduralnih problema uglavnom uzrokovanih neadekvatnom edukacijom birača i biračkih odbora. Najozbiljnije i najbrojnije prijave građana/ki odnosile su se na telefonske pozive stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, a koji su kod velikog broja građana shvaćeni kao politički pritisak. Gong poziva nadležne institucije da obave nadzor i izreknu adekvatne sankcije.

Procedure za rad biračkih odbora nakon zatvaranja biračkih mjesta nisu adekvatno propisane Podsjetnicima za rad biračkih odbora te bi iste trebalo dodatno precizirati i regulirati obvezatnom uputom. U cilju što efikasnije provedbe procedura na izborni dan, svi članovi/ce biračkih odbora trebali bi proći edukaciju s posebnim naglaskom na utvrđivanje rezultata glasovanja i pravilno pakiranje izbornog materijala.

Zabilježen je vrlo mali broj prigovora u izbornom procesu, što ukazuje na dobru organizaciju izbora od strane nadležnih tijela.

Analiza završnih financijskih izvještaja pokazala je da financiranje izborne promidžbe i dalje nije dovoljno transparentno, što je, nažalost, omogućeno samim Zakonom. Informacijski sustav za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe predstavlja značajni iskorak ka boljoj preglednosti financijskih izvješća, iako ih je i dalje nemoguće pretraživati u jedinstvenoj bazi  podataka. Ukupno utrošeni iznos za izbornu promidžbu uvećan je više od tri puta, no najviše zabrinjava činjenica da za 40% sredstava isplaćenih marketinškim agencijama nije moguće precizno utvrditi namjenu rashoda. Zbog nerazmjerno velikog iznosa primljenih donacija od strane fizičkih osoba (preko 80%), Gong poziva DIP da izvrši temeljiti nadzor u skladu sa zakonskim ovlastima. Također, cjenici usluga oglašavanja u izbornoj promidžbi trebali bi biti javno dostupni  i objavljeni u jednoj bazi podataka, a medijske popuste trebalo bi tretirati kao donaciju strankama. Napori Facebooka i Googlea predstavljaju korak naprijed u transparentnosti, no bez preciznijeg reguliranja oglašavanja na društvenim mrežama i digitalnim platformama i propisivanja svih podataka koje je potrebno navesti u financijskim izvještajima, tijek novca u online izbornim kampanjama ostaje nedovoljno transparentan.

Preporuke Gonga za buduće izbore, kao i čitav izborni izvještaj, možete pronaći OVDJE.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Kako su prošli izbori za Europski parlament 1Kako su prošli izbori za Europski parlament 2

chevron-right