Registar stvarnih vlasnika i dalje bez javnosti

10. rujna 2018.

Kroz e-savjetovanje o Pravilniku o registru stvarnih vlasnika GONG traži da se podaci iz Registra učine javno dostupnim i to razvojem API-ja koji će omogućiti preuzimanje i ažuriranje u strojno čitljivom formatu.

U iščekivanju novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji će definirati da se Registar stvarnih vlasnika mora objaviti do kraja iduće godine, nacrt aktualnog Pravilnika o Registru, koji je upravo u e-savjetovanju, vodi se načelom da podaci o stvarnim vlasnicima hrvatskih firmi budu dostupni samo državnim institucijama i akterima koji imaju dokazani pravni interes.

Iako nacrt Pravilnika ne predviđa objavu Registra, GONG smatra da bi podaci iz registra trebali biti javno dostupni svima zainteresiranima već sada, kako bi se učinkovito prilagodili novoj EU direktivi AMLD5. Ona, naime, nalaže svim zemljama članicama da svoje registre stvarnih vlasnika tvrtki objave do kraja 2019. godine, a registar stvarnih vlasnika kartela do veljače 2020. Svi nacionalni registri stvarnih vlasnika članica EU trebali bi biti povezani u zajednički, 'Europski registar' do početka 2021. godine.

Nadalje, GONG smatra da inicijalno preuzimanje podataka iz Registra, kao i njihovo ažuriranje ne treba biti omogućeno samo kreditnim institucijama, nego i nezavisnim tijelima poput Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kao i cijeloj javnosti.

Revizija Direktive EK o dostupnosti javnih podataka (PSI Directive) kao novi standard otvorenosti podataka predviđa razvoje API-ja (application programming interface)  na registrima javnih institucija. GONG smatra kako za podatke koji su javno dostupni treba omogućiti preuzimanje u strojno čitljivom formatu koji omogućava automatsko ažuriranje tih podataka.

Direktiva kojom je državama članicama EU nametnuta obveza vođenja Registra stvarnih vlasnika osmišljena je radi efikasnije borbe protiv pranja novca, posebno u svrhu financiranja terorističkih grupacija, ali će služiti i kao važan antikorupcijski alat.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Registar stvarnih vlasnika i dalje bez javnosti 1Registar stvarnih vlasnika i dalje bez javnosti 2

chevron-right