Žene su ljudska bića, a ne inkubatori

03. ožujka 2017.

Jučer objavljenom odlukom Ustavnog suda o Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, Ustavni sud je odgovornost za novi zakon prebacio na zakonodavca. Stoga pozivamo Hrvatski sabor kao i Vladu RH da u izradi novog zakona zaštititi ljudsko dostojanstvo i ženska ljudska prava, pravo žene na privatnost i slobodu, uključujući slobodno odlučivanje o rađanju djece.

Zabrinjavaju nas dosadašnji propusti u zaštiti ustavnih vrijednosti i ženskih ljudskih prava u praksi našeg zdravstvenog i obrazovnog sustava te najezda međunarodne fundamentalističke mreže čije interese zastupaju ministar D.I. Stier i njegov savjetnik Ladislav Ilčić na naše državne institucije i sustav zaštite ljudskih prava nad čime se zgražaju i europski demokršćani. Umjesto uvjeta za zapošljavanje, odgoj i obrazovanje djece te borbu protiv siromaštva i nasilja koje žene često košta i života, svjedočimo otporu prema propisima koji mogu unaprijediti položaj i zaštititi prava žena i svih osoba marginaliziranih temeljem spola i roda, kao što je otpor ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i otpor provedbi  edukacija o spolnosti u školama, koju i sam Ustavni sud prepoznaje kao dobru preventivnu mjeru.

Brine nas da će se u ovom ozračju ugroziti dostupnost mjera za odlučivanje o rađanju djece kroz prisilno savjetovanje i odgode te manipuliranje troškovima kontracepcije i pobačaja, što otežava pristup mjerama za zaštitu zdravlja i doprinosi stigmatizaciji žena. Smatramo i da bi uvođenje ovakvih ograničenja u zakone i politike dovelo u pitanje živote žena i poštivanje međunarodnih standarda za zaštitu ljudskih prava.

U takvom političkom i društvenom ambijentu, a temeljem odluke Ustavnog suda, zahtijevamo od zakonodavca– Hrvatskog sabora, kao i od Vlade RH – da preuzmu aktivnu ulogu u daljnjem razvitku zaštite reproduktivnog zdravlja i prava svih žena te da zaštite naše društvo i javne institucije od nametanja uvjerenja religijskih fundamentalista čije ekstremističke pozicije nemaju nikakve veze s deklariranom politikom desnog centra na kojoj je ova Vlada dobila povjerenje biračica i birača.

U skladu s navedenim, Hrvatskom saboru i Vladi RH upućujemo sljedeće zahtjeve:

  1. Osigurajte dosljednu primjenu  zakona koji je trenutno na snazi  uz organizaciju zdravstvenih ustanova na način da se ujednače cijene medicinskih usluga i pobačaja
  2. Osigurajte primjenu Konvencija UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i preporuke nadležnog Odbora upućene Hrvatskoj (da se poduzmu mjere kojima bi se spriječilo da stavovi, uključujući i one zasnovane na religiji, stvaraju prepreke punom ostvarenju prava žena; osigurati da priziv savjesti liječnika ne ometa pristup žena zdravstvenim uslugama vezanim za reproduktivno zdravlje, uključujući i pobačaj)
  3. Hitno ratificirajte Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te osigurajte uvjete za njenu punu primjenu
  4. Osigurajte sustavnu i kvalitetnu provedbu zdravstvenog odgoja, osobito 4. Modula Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje
  5. Osigurajte dostupnost i besplatnost kontracepcije, medicinski potpomognute  oplodnje i druge medicinske usluge vezane za reproduktivno zdravlje, uključujući i pobačaj
  6. Zakonski sankcionirajte lažno oglašavanje i širenja dezinformacija (lažne klinike za pobačaj, dezinformiranje oko zakonske regulative, kontracepcije i pobačaja)
  7. Osudite napad na ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost koji se zlonamjerno proglašava ideologijom kako bi se umanjilo prepoznavanje rodno uvjetovanog nasilja
  8. Demografske i druge mjere ne smiju biti na teret zdravlja i dobrobiti žena. Obiteljska, demografska i socijalna politika trebaju osiguravati poštivanje socijalno-ekonomskih prava žena i biti u skladu s potrebama žena i njihovih obitelji, uz naglasak na mjere stambene politike, zapošljavanje, dostupne usluge skrbi o djeci i starijima, unapređenje sustava posvajanja i izvaninstitucionalne skrbi o djeci te borbu protiv siromaštva
  9. Ostavka Ilčića i Stiera ili njihova smjena trebaju nastupiti u što hitnijem roku jer su isti  zloupotrijebili svoj položaj za nametanje ideologije fundamentalističkih vjerskih grupa, na uštrb interesa ove zemlje i njenih građanki i građana.
  10. Novi zakon je potrebno izraditi uvažavajući dosadašnje prakse, znanstvene spoznaje i rezultate znanstvenih istraživanja, potrebe i iskustva žena te međunarodne dokumente za zaštitu ljudskih prava.

Osmi mart je i slavlje i iskazivanje poštovanja borbi za ženska ljudska prava. Osmi mart je i nepokolebljivi čin otpora svima koji žele zatrti dosad izborena prava. Stoga pozivamo sve da se pridruže osmomartovskom Noćnom maršu!

 

Potpisnice/ici:

Feministički kolektiv  fAKTIV

Sunčica Damjanović

Centar za građanske inicijative Poreč

Silvia Žufić Dujmović

B.a.B.e. – Budi aktivna!Budi emancipiran!

Nataša Vajagić

Ženska mreža Hrvatske

Fani Bugarin Šoljan

CESI - Centar za edukaciju savjetovanje i istraživanje

Mirela Pašić

DOMINE - organizacija za promicanje ženskih prava

Maja Uršić Staraj

Udruga PaRiter

Hrvoje Jurić dr. sc.

Udruga "Aktiva"

Dubravko Lepušić Doc.dr.sc.

Dječja osječka kreativna kućica

Ana Šeničnjak

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Maja Štahan

Zagreb Pride

Natalija Stefanović

Centar za civilne inicijative

Tamara Tokić

Centar za zdravo odrastanje, Mali Lošinj

Zoran Stevanović

GONG

Suzana Kunac

S.O.S. Virovitica

Lina Gonan

TransAid

Mirela Despotović

Udruga roditelja „Korak po korak“

Mirna Šmit

Regionalni info-centar za mlade Rijeka – UMKI

Ines Novak

Volonterski centar Zagreb

Marina Dokić

Srpski demokratski forum

Katarina Mikulic

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu

Marinella Matejčić

Centar za mirovne studije

Anamarija Tkalčec

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Nataša Bijelić

Volonterski centar Zagreb

Sanda Malbaša

Homo Pula

Sanja Cesar

Pokret za sekularnu Hrvatsku

Tajana Broz

Protagora

Sanja Sarnavka

Udruga „Delta“

Marko Kovačić

Zaklada Solidarna

Martina Horvat

Centar za građansku hrabrost

Jelena Poštić

Skribonauti

Vanja Dergić

Hollaback Hrvatska

Petra Tomašić

Kuća ljudskih prava Zagreb

Nikola Zdunić

Ženska soba – Centar za seksualna prava

Dina Jokanović

Paula Zore

Matea Kosovec

Sanja Kovačević

Mia Gonan

Daniel Martinović

Nina Očko

chevron-right