Tko je dao 40 milijuna kuna kredita strankama?

14. veljače 2017.

Parlamentarne stranke su 2015. dugovale 40.395.499,00 kn uglavnom bez objavljivanja izvora kredita i zajmova čime su prekršile Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija, a DIP tvrdi kako stranke nisu dužne objaviti kreditore.

Nakon svih loših iskustava s financiranjem političkih stranaka i njihovih kampanja u Hrvatskoj, jasno je da tom sektoru treba veća transparentnost, kao i kontrole nadležnih tijela. Zahvaljujući GONG-ovoj analizi kreditiranja političkih stranaka u 2015. jasno je da su parlamentarne stranke raznim kreditorima dugovale 40.395.499,00 kn uglavnom bez objavljivanja izvora kredita i zajmova čime su prekršile Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija, a da pri tome DIP, koji je zadužen za nadzor financiranja stranaka i izbornih kampanja, nije napravio ništa.

Samo se u godišnjim financijskim izvještajima (ne u izvješćima Revizije) eventualno mogu pronaći izvori kredita i zajmova, a jedino su HNS (Erste & Steiermärkische Bank, 3.000.000,00 kn) i IDS (Istarska kreditna banka Umag d.d. 1.000.000,00 kn) u financijskim izvještajima za 2015. godinu naveli nazive banaka kod kojih su se zadužili, a MOST fizičke osobe (Ivica Tečer, 11.000,00 kn i Ružica Vukovec, 11.106,00 kn) ne navodeći izvor kredita od 450.000,00 kn. HNS ne navodi ime fizičke osobe za zajam od 500.000,00 kn. HDZ, SDP i ostale stranke ne navode izvore kredita i zajmova. Stranka Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, HSU, Laburisti, Hrast, Orah, stranka Nezavisna lista Stipe Petrina i U ime obitelji nisu imali kredita i zajmova sukladno izvještajima Državnog ureda za reviziju.

Državni ured za reviziju objavio je i uputio Hrvatskom saboru izvješća o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja političkih stranaka za 2015. godinu u kojoj su se održali redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. Opsežna i detaljna izvješća nude uvid u strukturu i financijsko poslovanje političkih stranaka, no ujedno su dobar izvor za detektiranje daljnjih značajnih poboljšanja u sustavu.

U nekoliko sljedećih članaka donosimo najzanimljivije podataka iz nalaza Revizije koji mogu poslužiti kao pokazatelj stupnja urednosti stranačkih financija, transparentnosti rada i prostora za poboljšanja. Napominjemo kako polazišna točka poslovanja svih političkih stranaka, a posebno onih zastupljenih u parlamentu, mora biti bezuvjetno mišljenje revizije što bi trebao biti minimum za jačanje povjerenja javnosti u rad političkih stranaka. Posebno je važno da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske utvrdi ima li osnova za pokretanje postupaka temeljem informacija iz Izvješća Državnog ureda za reviziju.

Prvi u nizu članaka odnosi se na pregled zaduživanja političkih stranaka koje su imale parlamentarni status u 2015. godini. Krediti i zajmovi došli su u fokus javnosti nakon što stranke u svojim financijskim izvještajima za 2015. godinu nisu objavile detaljne podatke o svojim dugovima, a u čemu DIP nije vidio ništa sporno iako mu je jedna od glavnih nadležnosti nadzor financiranja izbornih kampanja i stranka.

Tijekom 2015. godine od ukupno iskazanih kredita i zajmova političkih stranaka u iznosu 40.395.499,00 kn, krediti i zajmovi u iznosu 36.828.795,00 kn ili 91,2 %, odnose se na tri parlamentarne političke stranke (HDZ, HNS, SDP) i to za kredite i zajmove u vezi s financiranjem izborne promidžbe (za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, lokalne i predsjedničke izbore), obrtna sredstva, kupovinu poslovnog prostora i financijski najam vozila.

 

Tko je dao 40 milijuna kuna kredita strankama? 1

 

U nastavku donosimo detaljnije informacije o zaduženjima stranaka.

HDZ

HDZ-ove obveze za kredite i zajmove u iznosu 18.108.107,00 kn, odnose se na obveze za tri dugoročna kredita u iznosu 11.350.545,00 kn te za pet kratkoročnih kredita (pozajmica) u iznosu 6.757.562,00 kn.

Dugoročni krediti

Početkom 2015. obveze za tri dugoročna kredita iznosile su 11.720.014,00 kn. HDZ se u prosincu 2015. zadužio kod poslovne banke u iznosu 2.000.000,00 kn, a tijekom godine otplatio je 2.369.469,00 kn te su obveze za kredite krajem godine iznosile 11.350.545,00 kn.

Sukladno Izvještaju Državnog ureda za reviziju, u veljači 2013. Predsjedništvo HDZ-a donijelo je odluku o zaduživanju za podmirenje dospjelih obveza i financiranje izborne promidžbe za lokalne izbore u 2013. dugoročnim kreditom poslovne banke u iznosu 12.000.000,00 kn. Ugovorena je otplata kredita u deset jednakih tromjesečnih obroka, od 30. lipnja 2013. do 30. rujna 2015. uz ugovorenu godišnju kamatnu stopu 6,58 %. Do konca 2014. otplaćeno je šest obroka u ukupnom iznosu 7.200.000,00 kn te stanje zaduženja koncem godine iznosi 4.800.000,00 kn. U prosincu 2014. zaključen je dodatak ugovora o dugoročnom kreditu, kojim je ugovoreno da se preostali iznos neotplaćene glavnice kredita u iznosu 4.800.000,00 kn otplaćuje kroz četiri godine u 16 tromjesečnih obroka, od kojih zadnji dospijeva koncem siječnja 2019. Tijekom 2015. otplaćeno je 900.000,00 kn te su koncem 2015. iskazane obveze u iznosu 3.900.000,00 kn. Do 31. kolovoza 2016. otplaćeno je 900.000,00 kn te preostali dug iznosi 3.000.000,00 kn.

Dodatno, u prosincu 2014. HDZ je s poslovnom bankom zaključio ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje predsjedničke kampanje za izbor predsjednika Republike Hrvatske (prosinac 2014./siječanj 2015.) u iznosu 6.720.000,00 kn. Rok vraćanja kredita je ugovoren u 16 tromjesečnih obroka od kojih zadnji dospijeva koncem siječnja 2019. Tijekom 2015. izvršena je otplata kredita u iznosu 1.260.000,00 kn, te su koncem 2015. iskazane obveze u iznosu 5.460.000,00 kn. Do 31. kolovoza 2016. otplaćeno je 1.260.000,00 kn te preostali dug iznosi 4.200.000,00 kn.

Nadalje, u prosincu 2015. HDZ je s poslovnom bankom zaključio ugovor o kreditu u iznosu 2.000.000,00 kn, s ugovorenim jednokratnim vraćanjem, uz kamatnu stopu 7,5 % godišnje (dospijeće kredita 1. veljače 2016). Navedeni kredit je u cijelosti vraćen 29. siječnja 2016.

Osim navedenog, početkom 2015. iskazana je obveza za kredit u iznosu 200.014,00 kn, koja se odnosi na kredit poslovne banke odobren županijskoj organizaciji HDZ-a za kupnju poslovnog prostora s rokom otplate do konca studenoga 2015. Navedeni kredit s obračunanom kamatom vraćen je u cijelosti u skladu s ugovorom.

Kratkoročni krediti

Početkom 2015. obveze za kratkoročne kredite iznosile su 4.148.027,00 kn, HDZ se u srpnju i prosincu 2015. zadužio kod dvije pravne osobe u ukupnom iznosu 3.400.000,00 kn, tijekom godine je otplatio 800.000,00 kn, glavnici je pripisana kamata u iznosu 9.535,00 kn te obveze za kratkoročne kredite koncem 2015. iznose 6.757.562,00 kn.

Tijekom 2014. HDZ je zaključio tri ugovora o pozajmici u ukupnom iznosu 5.000.000,00 kn, s rokom povrata do lipnja odnosno do konca listopada 2015. Do konca 2015. otplaćeno je 1.800.000,00 kn, a do 31. kolovoza 2016. otplaćena je pozajmica u iznosu 3.000.000,00 kn i kamate (obračunane u 2015. i 2016.) u iznosu 494.869,00 kn te su obveze za jednu pozajmicu u iznosu 200.000,00 kn i kamate u iznosu 863,00 kn koncem kolovoza 2016. iznosile 200.863,00 kn.

Također, tijekom 2015. HDZ je zaključio dva ugovora o pozajmicama s dvije pravne osobe u ukupnom iznosu 3.400.000,00 kn, uz kamatne stope od 6,0 % i 7,5 %, s rokom povrata do veljače odnosno do konca lipnja 2016. Pozajmica u iznosu 2.000.000,00 kn otplaćena je u dva dijela i to 800.000,00 kn u veljači 2016. te 1.200.000,00 kn u srpnju 2016. Pozajmica u iznosu 1.400.000,00 kn otplaćena je u cijelosti koncem siječnja 2016.

Koncem 2015. obveze iskazane u iznosu 32.988.704,00 kn odnose se na obveze za kredite i zajmove u iznosu 18.108.107,00 kn. Obveze se odnose  na kamate za primljene kredite u iznosu 598.753,00 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 141.729,00 kn, zatezne kamate u iznosu 53.305,00 kn te negativne tečajne razlike i druge financijske rashode u iznosu 9.920,00 kn.

SDP

Na kraju 2015. obveze SDP-a za kredite i zajmove iznosile su 15.125.709,00 kn.

U odnosu na 2014. godinu obveze su veće za 9.145.883,00 kn ili 55,9 %. Na povećanje obveza najvećim je dijelom utjecalo zaduživanje kod poslovne banke za financiranje izborne promidžbe za izbore zastupnika u Hrvatski sabor.

Krajem 2015. dospjele obveze iznose 3.783.261,00 kn ili 14,8 % ukupno iskazanih obveza. Do 30. lipnja 2016. podmirene su obveze u iznosu 11.595.102,00 kn ili 45,5 % ukupno iskazanih obveza.

Obveze za kredite i zajmove u iznosu 15.125.709,00 kn odnose se na obveze po kreditu za financiranje izborne promidžbe iz 2015. (izbor zastupnika u Hrvatski sabor) u iznosu 13.000.000,00 kn, okvirnom kreditu za odobreno prekoračenje na žiro računu u iznosu 1.905.020,00 kn te za zajam od pravne osobe u iznosu 220.689,00 kn.

U rujnu 2015. SDP je s poslovnom bankom zaključio ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu 15.000.000,00 kn uz promjenjivu kamatnu stopu od 5,78 % i kvartalnu otplatu kredita. Ugovor je zaključen na temelju suglasnosti Predsjedništva Stranke, a po prethodnom prijedlogu Poslovnog odbora. Ugovoreno je sukcesivno korištenje kredita, najkasnije do konca ožujka 2016. SDP se obvezao glavnicu u iznosu 7.000.000,00 kn vratiti po primitku sredstava iz državnog proračuna za naknadu troškova izborne promidžbe (najkasnije do 30. rujna 2016.), a ostatak glavnice u iznosu 8.000.000,00 kn u osam jednakih tromjesečnih obroka, od kojih je prva dospjela u srpnju 2016. SDP je iskoristio kredit u iznosu 13.000.000,00 kn te je u siječnju 2016. podmirio obvezu u iznosu 7.000.000,00 kn, a u srpnju 2016. prvi od osam obroka u iznosu 1.000.000,00 kn. Nedospjela obveza za kamate na dan 31. prosinca 2015. je iskazana u iznosu 159.896,00 kn. U kolovozu 2016. stanje obveza za glavnicu kredita iznosi 5.000.000,00 kn.

Prekoračenja na žiro računu

SDP kod poslovne banke od 2010. koristi okvirni kredit po principu odobrenog prekoračenja na žiro računu uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 8,06 % i uz promjenjivu naknadu u visini 0,4 % od iznosa odobrenog kredita. Na temelju suglasnosti Poslovnog odbora i Predsjedništva SDP-a, u srpnju 2015. SDP je zaključio dodatak ugovoru prema kojem iznos odobrenog okvirnog kredita iznosi 3.600.000,00 kn s rokom do 31. srpnja 2015. Istekom roka raspoloživi iznos okvirnog kredita je smanjen na 3.000.000,00 kn. Za kamate na odobreno prekoračenje je u 2015. plaćeno 133.019,00 kn, a za naknadu 60.659,00 kn. Obveze za kamate koncem godine iznose 21.496,00 kn.

Pozajmljena sredstva kod drugih pravnih osoba

Obveze u iznosu 220.689,00 kn su evidentirane u poslovnim knjigama na temelju ugovora o zajmu zaključenih s pravnom osobom u 2005. i 2006. Prema ugovorima, pozajmljena sredstva u iznosu 245.000,00 kn, SDP se obvezao vratiti u roku šest mjeseci od dana potpisa ugovora. U listopadu 2011. je s navedenom pravnom osobom zaključen dodatak ugovora, kojim je utvrđeno da je SDP u cijelosti platio ugovornu kamatu i dio glavnice u iznosu 24.311,00 kn te se preostali iznos zajma u iznosu 220.689,00 kn obvezala vratiti u roku godine dana, uz pripadajuće kamate u visini 4,5 % godišnje. Zajam je vraćen u lipnju i listopadu 2016.

HNS

Obveze u iznosu za  kredite i zajmove HNS-a krajem 2015. godine iznosile su 3.594.979,00 kn.

Obveze za kredite i zajmove početkom 2015. iznosile su 871.967,00 kn.

Obveze za kredite u iznosu 235.797,00 kn odnose se na kredite iz 2009. i 2012. kod dvije poslovne banke (kod jedne poslovne banke u iznosu 208.333,00 kn i druge u iznosu 27.464,00 kn).

Obveze za zajmove u iznosu 636.170,00 kn odnose se na zajam od fizičke osobe u iznosu 500.000,00 kn, pravne osobe u iznosu 74.000,00 kn, financijski najam dva vozila u iznosu 57.170,00 kn, te na obvezu prema županijskoj organizaciji u iznosu 5.000,00 kn.

U 2015. HNS se zadužio kod Erste & Steiermärkische Bank u iznosu 3.000.000,00 kn. Ugovoren je rok povrata kredita 42 mjeseca od prijenosa kredita u otplatu, u 12 tromjesečnih obroka (svaki obrok iznosi 214.286,00 kn), od kojih je prvi dospio u svibnju 2016., te kamata i marže u iznosu 5,5 % godišnje. Prvi obrok je podmiren u svibnju 2016.

Tijekom 2015. krediti iz ranijih godina otplaćeni su u iznosu 235.797,00 kn, a zajmovi u iznosu 41.191,00 kn te obveze za kredite i zajmove koncem 2015. iznose 3.594.979,00 kn, a odnose se na obveze za kredit poslovnoj banci u iznosu 3.000.000,00 kn i obveze za zajmove u iznosu 594.979,00 kn (od fizičke osobe u iznosu 500.000,00 kn, pravne osobe u iznosu 74.000,00 kn i obveze za financijski najam dva službena automobila u iznosu 20.979,00 kn). Zajmovi se vraćaju u skladu s ugovorima.

IDS

Obveze za kredite i zajmove   1.000.000,00Obveze IDS-a za kredite i zajmove krajem 2015. iznose 1.000.000,00 kn. Na temelju odluke tajništva Stranke o zaduživanju, Stranka se u listopadu 2015. zadužila kod Istarske kreditne banke Umag d.d. u iznosu 1.000.000,00 kn za financiranje troškova parlamentarnih izbora. Redovna kamata je ugovorena u iznosu od 4,4%. Ugovorena je jednokratna ili prijevremena otplata kredita najkasnije do 13. listopada 2016. Do konca lipnja 2016. otplaćena je glavnica kredita u iznosu 818.149,00 kn.

HSS

HSS-ove obveze za kredite i zajmove krajem 2015. iznosile su 700.000,00 kn.

Obveze za kredite i zajmove u iznosu 700.000,00 kn odnose se na obveze za kratkoročni kredit. Odluku o zaduživanju kod poslovne banke donijelo je Predsjedništvo i Prošireno predsjedništvo Stranke u veljači 2015. prema kojoj je određeno zaduženje do 1.000.000,00 kn. Ugovor o kreditu za financiranje obrtnih sredstva u iznosu 700.000,00 kn zaključen je u srpnju 2015., s poslovnom bankom, s rokom otplate 12 mjeseci (prva rata dospijeva na naplatu početkom veljače 2016., a zadnja rata početkom siječnja 2017.), uz godišnju kamatnu stopu 5,4 % i mjesečnom ratom u iznosu 58.333,00 kn. U 2015. nije bilo otplate kredita te stanje obveza za kredit koncem godine iznosi 700.000,00 kn. Otplata kredita započela je u 2016., u skladu s planom otplate. Sredstva kredita korištena su za financiranje troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i prenesena su na poseban račun koji je otvorila politička stranka nositeljica izborne promidžbe (HDZ).

Most nezavisnih lista

Obveze za kredite i zajmove Mosta nezavisnih lista u 2015. godini odnose se na obveze prema poslovnoj banci za kredit u iznosu 450.000,00 kn te na obveze za robne i ostale zajmove u iznosu 22.106,00 kn.

Ugovor o kreditu u iznosu 450.000,00 kn je zaključen s poslovnom bankom u prosincu 2015. Kredit je namijenjen za financiranje tekuće likvidnosti. Odobren je uz fiksnu kamatu 5,8 % godišnje, a rok vraćanja kredita je 4. lipnja 2016. Radi osiguranja pravodobnog i urednog izvršenja obveza s dvije fizičke osobe (Ivica Tečer, 11.000,00 kn i Ružica Vukovec, 11.106,00 kn) je zaključen ugovor o solidarnom jamstvu. Kredit je vraćen u veljači 2016.

U 2015. Most je za financiranje troškova izborne promidžbe kratkoročno pozajmio novčana sredstva od dvije pravne osobe u iznosu 450.000,00 kn te od dvije fizičke osobe u iznosu 22.106,00 kn. Sredstva su pozajmljena beskamatno, na rok od osam do 120 dana. U prosincu 2015. pravnim osobama su u cijelosti vraćena pozajmljena sredstva u iznosu 450.000,00 kn, a fizičkim osobama pozajmljena sredstva u iznosu 22.106,00 kn su vraćena u veljači i ožujku 2016.

Narodna stranka - Reformisti

Obveze za kredite i zajmove Narodne stranke – Reformista krajem 2015. godine iznosile su  416.678,00 kn i odnose se na dugoročni kredit. U rujnu 2015. Reformisti su u rujnu 2015. zaključili s poslovnom bankom ugovor o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u iznosu 55.000 EUR, s rokom povrata od listopada do travnja 2017., uz godišnju kamatnu stopu 5,95 %, u okviru raspoloživih sredstava. Tijekom 2015. nije bilo otplate kredita, te stanje kredita koncem 2015. iznosi 416.678,00 kn. Do obavljanja revizije (rujan 2016.), otplaćeno je 248.000,00 kn

HSLS

Obveze za zajmove HSLS-a krajem 2015. godine iznosile su 247.271,00 kn, a odnose se na obveze prema ugovoru o kreditu kojim se HSLS zadužio kod poslovne banke u iznosu 39.000,00 EUR, odnosno 297.218,00 kn. Kredit je odobren u listopadu 2015. na rok 12 mjeseci, s time da prvi obrok dospijeva 1. prosinca 2015., a zadnji 1. studenoga 2016. Ugovorena je promjenjiva kamatna stopa 7,50 % godišnje.

Tijekom 2015. otplaćena su dva obroka u iznosu 49.947,00 kn te stanje kredita koncem 2015. iznosi 247.271,00 kn.

SDSS

Obveze SDSS-a za kredite i zajmove u iznosu 95.000,00 kn se odnose na pozajmice primljene u listopadu i studenome 2015. od dvije fizičke osobe (članovi Stranke) za podmirivanje troškova izborne promidžbe. Kamatna stopa je ugovorena 6,0 % godišnje, a povrat pozajmica nakon što SDSS primi naknadu troškova za izbornu promidžbu. Pozajmice su vraćene u siječnju 2016. uz obračunane kamate za 2015. u iznosu 938,00 kn te za 2016. u iznosu 406,00 kn (uključujući porez na dohodak i prirez porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata).

SDSS je koncem 2015. odobrio zajmove u iznosu 144.000,00 kn, a odnose se na zajmove dane trgovačkom društvu u suvlasništvu SDSS-a u 2013. u iznosu 64.000,00 kn te u 2014. u iznosu 80.000,00 kn. Zajmovi su odobreni na temelju odluka Predsjedništva Stranke iz listopada 2013. i srpnja 2014. za tekuću likvidnost trgovačkom društvu koje se nalazilo u krizi. Prema ugovorima zaključenim u listopadu 2013. i srpnju 2014., ugovoren je povrat zajmova u roku 36 mjeseci od dana prijenosa ukupnog iznosa zajma uz kamatnu stopu 6,0 % godišnje, koja se obračunava i naplaćuje mjesečno.

HDSSB

HDSSB krajem 2015. godine bilježi obvezu za kredit u iznosu 4.441,00 kn. Stranka se u 2013. zadužila kod poslovne banke za financiranje kupovine poslovnog prostora.

Živi zid

Živi zid krajem 2015. godine bilježi obveze za zajmove u iznosu 3.700,00 kn, a 2. travnja 2015. na račun Živog zida uplaćeno je 55,00 kn za podmirenje naknade banci, za koji iznos je evidentirana obveza za zajmove te koncem 2015. iznosi 3.755,00 kn. Za zaduživanje su dostavljeni ugovori iz ranijih godina, na temelju kojih je Supredsjednik Stranke pozajmljivao sredstva Stranci na neograničeni rok, bez kamata.

 

GONG-ov pregled kredita i zajmova političkih stranaka u 2015. godini

Tko je dao 40 milijuna kuna kredita strankama? 2

GONG je već ranije tražio objavu podataka tko je dao kredite i zajmove strankama jer stranke kao i udruge moraju poštovati i propise o računovodstvu neprofitnih organizacija. Bez obzira što DIP tvrdi da stranke nisu dužne objaviti podatke o kreditima i pozajmicama, podsjećamo da je svrha i duh zakona te ostalih propisa koji se tiču financiranja stranaka i kampanja, transparentnost i objava svih podataka u svrhu prevencije korupcije. To su minimalni standardi.

Stranke bi trebale u svojim izvještajima navesti tko im je dao kredite i zajmove, pod kojim uvjetima, uz koju kamatnu stopu, rok otplate i mogućeg počeka otplate kredita. Dodatno stranke bi se trebale zaduživati samo kod banaka i drugih institucija koje se bave izdavanjem kredita i pozajmica.

DIP kao nadležno tijelo za kontrolu financijskog poslovanja političkih stranaka bi morao provoditi aktivniju kontrolu financijskih izvještaja stranaka i tražiti dodatne provjere putem drugih nadležnih tijela kako se ne bi događali slučajevi u kojima stranke mogu predati izvještaje s nepotpunim podacima, zadužiti se u milijunskim iznosima, a ne navesti izvore i detaljne uvjete zaduživanja.

Izborno povjerenstvo Ujedinjenog Kraljevstva objavljuje svako tromjesečje podatke o kreditima političkih stranaka na vrlo pregledan način pa nema razloga da Republika Hrvatska ima manji standard transparentnosti i neadekvatnu kontrolu financijskog poslovanja političkih stranaka. Možda ovakva praksa bude inspiracija za naš DIP.

chevron-right