Malo napretka, puno prostora za poboljšanja

03. veljače 2016.

Državni ured za reviziju objavio je i uputio Hrvatskom saboru izvješća o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja političkih stranaka za 2014. godinu. Opsežna i detaljna izvješća nude uvid u strukturu i financijsko poslovanje političkih stranaka, no ujedno su dobar izvor za detektiranje daljnjih značajnih poboljšanja u sustavu.

GONG se već 2003. godine izborio da se financijskih izvještaji i nalazi revizije objavljuju nakon što se dostave Hrvatskom saboru što je kasnije postala uobičajena praksa i sastavni dio novog zakonodavstva o financiranju političkih stranaka.

U nastavku donosimo nekoliko najzanimljivijih podataka iz nalaza Revizije koji mogu poslužiti kao pokazatelj stupnja urednosti stranačkih financija, transparentnosti rada i prostora za poboljšanja. Napominjemo kako polazišna točka poslovanja svih političkih stranaka, a posebno parlamentarnih mora biti bezuvjetno mišljenje revizije što bi trebao biti minimum za jačanje povjerenja javnosti u rad političkih stranaka. Posebno je važno da Državni ured za reviziju o svim uočenim nepravilnostima obavijesti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se utvrdilo ima li osnove za pokretanje određenih postupaka.

Iako je ostvaren značajan napredak u financijskom poslovanju većine političkih stranaka i dalje je potreban proaktivan nadzor financiranja od strane DIP-a koji bi u suradnji s ostalim institucijama trebao provjeravati istinitost podataka navedenih u financijskim izvještajima političkih stranaka. Zabrinjava da su uvjetno mišljenje dobile pojedine stranke (HRAST, HSS, HSLS, HSP dr. Ante Starčević) koje sudjeluju u obnašanju vlasti nakon parlamentarnih izbora 2015.

Ciljevi revizije bili su:

-       provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja

-       provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko računovodstveno poslovanje

-       provjeriti pravilnost stjecanja prihoda

-       provjeriti pravilnost ostvarenja rashoda, odnosno provjeriti jesu li financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke

-       provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Iako postoji vidljiv napredak u urednosti financijskog poslovanja, 14 političkih stranaka dobilo je bezuvjetno mišljenje (najbolje), isto toliko stranaka dobilo je uvjetno i dva nepovoljna mišljenja.

Prihodi političkih stranaka obuhvaćenih revizijom iznosili su 114.820.902,00 kn, a rashodi 117.547.128,00 kn. Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji su utjecali na izražavanje mišljenja uglavnom se odnose na djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje, računovodstveno poslovanje, prihode, rashode te korištenje poslovnih prostora.

Uvjetno mišljenje je izraženo za:

-       Demokratski centar (DC)

-       Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku

-       Hrvatsku čistu stranku prava (HČSP)

-       Hrvatsku građansku stranku (HGS)

-       Hrvatsku seljačku stranku (HSS)

-       Hrvatsku socijalno – liberalnu stranku (HSLS)

-       Hrvatsku stranku prava dr. Ante Starčević (HSP AS)

-       Hrvatsku stranku umirovljenika (HSU)

-       Hrvatsku zoru stranku naroda (HZ)

-       Nacionalni forum (NF)

-       Nezavisnu listu Stipe Petrine (NLSP)

-       Održiv i razvoj Hrvatske (ORaH)

-       Primorsko goranski savez (PGS)

-       Stranku demokratske akcije Hrvatske (SDA Hrvatske)

Nepovoljno mišljenje je izraženo za:

-       Autohtonu – Hrvatsku seljačku stranku (A-HSS)

-       Bošnjačku demokratsku stranku Hrvatske (BDSH)

Tablica 1. Ukupni prihodi parlamentarnih političkih stranaka

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 1

Parlamentarne stranke su u 2014. godini uprihodile ukupno 108.612.505,00 kn od čega su najviše uprihodili SDP (39.400.485,00 kn) i HDZ (32.750.463,00 kn) uglavnom iz državnog i lokalnih proračuna. Najmanje su uprihodili OraH (435.786,00 kn) i HGS (1.444.137,00kn) te MOST (116.020,00) kao tadašnja izvanparlamentarna stranka.

Tablica 2. Prihodi iz državnog proračuna u 2014.

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 2

Parlamentarne stranke su u 2014. godini primile iz državnog proračuna ukupno 53.326.638,00 kn od čega su najviše uprihodili SDP (25.045.484,00 kn) i HDZ (14.752.768,00 kn). Najmanje su dobili HSS (325.725,00kn) sukladno broju zastupnika i OraH (43.000,00 kn) kao naknadu troškova za izbornu promidžbu izbora za Europski parlament.

Tablica 3. Prihodi iz lokalnih proračuna

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 3

Iz lokalnih proračuna, što uključuje proračune općina, gradova i županija, stranke su ukupno primile 37.406.115,00 kn od čega su najviše uprihodili HDZ (12.190.674,00 kn) i SDP (8.949.119,00 kn). Najmanje su dobili OraH (2.000,00 kn), MOST (115.836,00,00kn) i SDSS (522.104,00 kn). Iz tablica 2. i 3. vidljivo je da su stranke ukupno primile 90.732.753,00 kn javnog novca, tj. iz različitih javnih proračuna.

Tablica 4. Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 4

Ukupan prihod stranaka od članarina i članskih doprinosa iznosio je 8.662.183,00. Najveće prihode od članarina i članskih doprinosa imao je HDZ (3.209.307,00 kn) i SDP (2.117.437,00 kn), a HNS je sljedeći s 1.717.551,00 što je posebno zanimljivo jer se radi o stranci s manjim brojem članova. Laburisti, HDSSB, HGS i MOST imali su 0 kn prihoda od članarina.

Tablica 5. Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija)

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 5

Ukupan prihod stranaka od donacija iznosio je 3.982.716,00. Najveće prihode od donacija imao je HDZ (2.029.327,00 kn) i HNS (997.420,00 kn) dok je SDP primio samo 274.014,00 kn donacija. MOST i HSU su među strankama koje su primile najmanje donacija u 2014. godini.

Tablica 6. Drugi prihodi

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 6

Stranke su ostvarile 5.234.853,00 kn drugih prihoda. Najveći iznos drugih prihoda imao je SDP (3.014.431,00 kn), a većina se odnosi na prihode od imovine. Zatim HSU s 695.004,00 kn, a odnosi se na prihode povezanih neprofitnih organizacija te HDZ 568.387,00 kn s prihodima od koalicijskih partnera s izbora za Europski parlament, prihodi od prodaje vozila i imovine. Najmanje druge prihode su ostvarili ORaH (78,00 kn) i MOST (184,00 kn).

Struktura prihoda za pojedine stranke

 

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi iz lokalnih proračuna

 

Prihodi od članarina

 

Prihodi od donacija

 

 Drugi prihodi

HDZ

14.752.768,00

12.190.674,00

3.209.307,00

2.029.327,00

568.387,00

SDP

25.045.484,00

8.949.119,00

2.117.437,00

274.014,00

3.014.431,00

HNS

4.364.716,00

2.856.428,00

1.717.551,00

997.420,00

309.034,00

HDSSB

1.964.199,00

984.491,00

0

165.720,00

6.187,00

IDS

977.175,00

2.143.620,00

322.426,00

74.724,00

175.470,00

SDSS

977.175,00

522.104,00

159.547,00

31.500,00

9.464,00

Laburisti

1.986.923,00

1.445.850,00

0

139.666,00

2.572,00

Tablica 7. Ukupni rashodi

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 7

Ukupni rashodi parlamentarnih stranaka iznosili su 112.248.889,00 kn. Najveće rashode su imali HDZ (42.810.593,00 kn), SDP (33.256.697,00 kn) i HNS (10.043.410,00 kn). Najmanje rashode su ostvarili MOST (87.662,00 kn) i OraH (461.039,00 kn).

Tablica 8. Rashodi za zaposlene

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 8

Stranke su potrošile 25.158.876,00 kn za zaposlene, a najviše su potrošili HDZ (10.802.945,00 kn) i SDP (6.367.194,00) te HNS (3.611.891,00 kn). HDZ je imao 72 zaposlenika, SDP 47, a HNS 35 zaposlenika. Najmanje rashode na zaposlene su imali MOST s nula kuna i OraH (27.201,00 kn).

Tablica 9. Rashodi za promidžbu

Malo napretka, puno prostora za poboljšanja 9

Stranke su 2014. godini u kojoj su se održali izbori za Europski parlament i prvi krug predsjedničkih izbora ukupno potrošile na promidžbu 10.678.463,00 kn, a najviše su potrošili HDZ (3.527.219,00 kn) i SDP (2.402.000,00 kn) dok su treći po redu Hrvatski laburisti (1.428.523,00 kn). HGS (0 kn), MOST (1.563,00 kn) i OraH (42.433,00 kn) najmanje su potrošili na promidžbu.

Pregled najčešćih nepravilnosti

-       pojedine političke stranke nisu uspostavile sustav unutarnjih kontrola ili sustav kontrola nije učinkovit te su uočene slabosti u planiranju, računovodstvenom poslovanju i trošenju sredstava (HGS, HRAST, HSP dr. Ante Starčević, ORaH);

-       godišnji program rada i financijski plan nisu doneseni ili usvojeni od nadležnog tijela političke stranke ili nisu doneseni u propisanom roku. Također u godišnjem programu rada nisu navedena potrebna sredstva i izvori financiranja planiranih aktivnosti (HNS, HRAST, HSLS, ORaH, SDP);

-       pojedine političke stranke nisu sastavile temeljne financijske izvještaje na propisan način, odnosno podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu točni i istiniti te se razlikuju od podataka evidentiranih u poslovnim knjigama. Također, Bilješke uz financijske izvještaje ne sadrže pregled ugovorenih odnosa, koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (HRAST, HSLS, HSP dr. Ante Starčević, HSS, HSU);

-       propisane poslovne knjige nisu ustrojene i vođene kod pojedinih političkih stranaka u skladu s propisima (nisu vođene evidencije putnih naloga i korištenja službenih vozila te knjiga obveza) (HSP dr. Ante Starčević);

-       nisu evidentirana potraživanja i obveze na propisani način (bez vjerodostojne dokumentacije, nisu vođene evidencije potraživanja, ne prati se dospjelost potraživanja niti su poduzimane mjere za naplatu potraživanja), niti su uz službena putovanja ispostavljani putni nalozi ili izvješća sa službenog puta (HGS, Hrvatski laburisti, HSP dr. Ante Starčević);

-       popisom imovine i obveza, pojedine političke stranke nisu obuhvatile cjelokupnu imovinu i obveze te nisu uskladile knjigovodstveno sa stvarnim stanjem (HRAST, ORaH).

HČSP – uvjetno mišljenje

U poslovnim knjigama nije evidentiran dio donacija. Dodatno, Stranka nije sastavila evidenciju o poslovnim prostorima koje koristi te uvjetima i vremenu trajanja zakupa. Popisom imovine i obveza nije obuhvaćena cjelokupna imovina te nije usklađeno knjigovodstveno sa stvarnim stanjem.

HDSSB - bezuvjetno mišljenje

Revizija uglavnom ističe da je u poslovnim knjigama dio rashoda za reprezentaciju (piće i hrana konzumirana u uredu,na skupovima,druženjima) u iznosu 61.985,00 kn evidentiran na računu materijal za promidžbu i informiranje, dio u iznosu 1.957,00 kn na računu usluge promidžbe i informiranja, a dio u iznosu 295.955,00 kn na računu reprezentacija. Sve rashode za reprezentaciju trebalo je evidentirati na računu reprezentacija.

HDZ – bezuvjetno mišljenje

Državni ured za reviziju naložio je da se donacije iz nedopuštenih izvora odmah moraju prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu te iznos donacije iz nedopuštenih izvora doznačiti u korist državnog proračuna u roku propisanom odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

U veljači 2013. Predsjedništvo HDZ je donijelo odluku o zaduživanju za podmirenje dospjelih obveza i financiranje izborne promidžbe za lokalne izbore u 2013. dugoročnim kreditom poslovne banke u iznosu 12.000.000,00 kn uz kamatnu stopu 6,58 %. Do konca 2014. je otplaćeno šest obroka u ukupnom iznosu 7.200.000,00 kn (od kojih 3.600.000,00 kn u 2014.), te stanje zaduženja koncem godine iznosi 4.800.000,00 kn. Također, u prosincu 2014. Stranka je s poslovnom bankom zaključila ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje obrtnih sredstava te za financiranje predsjedničke kampanje za izbor predsjednika Republike Hrvatske u iznosu 6.720.000,00 kn. Rok vraćanja kredita je ugovoren u 16 tromjesečnih obroka od kojih zadnji dospijeva koncem siječnja 2019. Koncem travnja 2015. izvršena je otplata kredita u iznosu 420.000,00 kn.

Preostale obveze za kredite u iznosu 200.014,00 kn se odnose na kredit jedne županijske organizacije za kupnju poslovnog prostora s rokom otplate do konca studenoga 2015. Do obavljanja revizije (svibanj 2015.), obveze su podmirene u iznosu 82.255,00 kn.

HGS – uvjetno mišljenje

Revizija je utvrdila da Stranka nije provodila izobrazbu za promidžbu primjene visokih etičkih standarda.

Državni ured za reviziju nalaže voditi evidenciju korištenja za sva službena vozila, evidentirati poslovne događaje u poslovnim knjigama na propisanim računima računskog plana prema računovodstvenom načelu nastanka događaja, te sastaviti bilješke uz financijske izvještaje.

Protiv Stranke se vodi Postupak pred trgovačkim sudom u Splitu, a tužbeni zahtjev trgovačkog društva je naplata nepodmirenog računa iz listopada 2011. u iznosu 88.560,00 kn za usluge istraživanja javnog mnijenja. U srpnju 2014. trgovački sud je donio presudu prema kojoj je Stranka dužna trgovačkom društvu namiriti novčanu tražbinu u iznosu od 88.560,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima ovršnog postupka.

HNS – bezuvjetno mišljenje

Sukladno nalazima Revizije ističe se, između ostalog, da se prihodi od članskih doprinosa ostvaruju mjesečnim uplatama ministara u Vladi Republike Hrvatske i zastupnika u Hrvatskom saboru u iznosu 1.000,00 kn te drugih dužnosnika uplatama u visini 5,0 % njihove mjesečne plaće. Dužnosnici koji primaju naknadu, plaćaju članski doprinos u visini 25,0 % njihove naknade. Prema evidenciji, Stranka ima 97 dužnosnika.

Revizija je utvrdila da Program rada ne sadrži iznos financijskih sredstava predviđenih za aktivnosti, kao ni ukupna financijska sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti. Godišnji program rada treba sadržavati opis glavnih aktivnosti, iznose potrebnih sredstava te izvore financiranja za tekuću godinu, kako bi se omogućilo upravljanje i kontroliranje financijskog poslovanja Stranke,

HRAST Pokret za uspješnu Hrvatsku – uvjetno mišljenje

Državni ured za reviziju ističe preporuke iz 2013. prema kojima nije postupljeno:

-       Stranka je sastavila godišnji program rada za 2014. iz kojeg nisu vidljiva financijska sredstva potrebna za provođenje utvrđenih aktivnosti

-       potraživanja za članarinu nisu utvrđena i evidentirana u poslovnim knjigama

Akt o računovodstveno-financijskom poslovanju Stranke, odnosno organizacijskih jedinica nije donesen, kojim bi se, između ostalog, odredio način evidentiranja prihoda i rashoda, stvaranje obveza, donošenje financijskih planova, raspolaganje novčanim sredstvima, odgovornost te izvještavanje.

Tijekom cijele godine Stranka je imala dva zaposlenika (administrativni referent i tajnik). Iako su knjigovodstvene isprave kontrolirane i ovjerene od Predsjednika Stranke, učinkovit sustav unutarnjih kontrola nije uspostavljen.

Godišnjim programom rada su utvrđene aktivnosti Stranke za 2014., ali nisu navedeni izvori financiranja i financijska sredstva za njihovo ostvarenje. Stranka ne prati ostvarenje rashoda po aktivnostima utvrđenim godišnjim programom rada. Zbog navedenog je otežano praćenje planiranih i ostvarenih aktivnosti tijekom godine.

Potraživanja koncem godine iznose 20.072,00 kn. Odnose se na predujmove dane ranijih godina za realizaciju projekta u iznosu 17.100,00 kn i potraživanja za druge predujmove u iznosu 2.972,00 kn. Stranka nema dokumentaciju o realizaciji projekta i drugim danim predujmovima.

Revizijom za 2014. utvrđene nepravilnosti i propusti u dijelu koje se odnosi na izvršenje naloga i preporuka revizije za 2013., sustav unutarnjih kontrola, planiranje te računovodstveno poslovanje su utjecali na izražavanje uvjetnog mišljenja.

Hrvatski laburisti – bezuvjetno mišljenje

Revizija ne nalazi velike zamjerke osim da uz pojedine naloge za službeni put i putne račune nema izvješća o obavljenim poslovima na službenom putu. Pojedine uplatnice ne sadrže potpis uplatitelja, a isplatnice potpis primatelja novca. Uz pojedine naloge za službeni put i putne račune nema izvješća o obavljenim poslovima na službenom putu.

HSLS – uvjetno mišljenje

Uvjetno mišljenje odnosi se na nedonošenje izmjena i dopuna financijskog plana za 2014., a godišnjim programom rada nisu planirana potrebna sredstva za financiranje pojedinih aktivnosti te izvori financiranja. Dodatno, poslovne knjige nisu ustrojene u cijelosti, u pojedinim slučajevima poslovni događaji nisu u poslovnim knjigama evidentirani na temelju vjerodostojnih isprava i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, a prihodi i rashodi nisu iskazani na odgovarajućim računima računskog plana popis imovine i obveza nije proveden u skladu s propisima. Učinkovit sustav unutarnjih kontrola nije uspostavljen. U pojedinim slučajevima na računima za robu i usluge nisu navedene aktivnosti za koje su rashodi ostvareni te se ne može potvrditi da su spomenuti rashodi povezani s ostvarenjem ciljeva utvrđenih godišnjim planom rad i financijskim planom.

HSP dr. Ante Starčević – uvjetno mišljenje

Revizija je donijela uvjetno mišljenje jer, između ostalog, Stranka nije donijela etički kodeks.

Početkom studenoga 2014., Predsjednica Stranke dala je neopozivu ostavku, a novi Predsjednik izabran je sredinom prosinca 2014. Prema izjavi Predsjednika, primopredaja poslova i dokumentacije nije obavljena. Obavljena je neovisna revizija poslovanja Stranke kojom su utvrđene nepravilnosti u blagajničkom poslovanju, evidentiranju službenih putovanja bez putnih naloga i ostvarivanju prihoda od članarina.

Nalaže se uspostava učinkovitog sustav unutarnjih kontrola. Državni ured za reviziju nalaže pravovremeno donošenje financijskog plana i godišnjeg programa rada, od nadležnih tijela Stranke prema postupku propisanom Statutom. Predlaže se financijskim planom realno planirati prihode i rashode.

Stranka nije osigurala podatke o obvezama (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti i zateznim kamatama) te nije ustrojila evidencije putnih naloga i korištenja službenog vozila. Državni ured za reviziju nalaže ustrojiti pomoćnu knjigu obveza te evidencije putnih naloga i korištenja službenog vozila. Nalaže se, u poslovnim knjigama evidentirati rashode i obveze prema kriteriju nastanka poslovnih događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju.

Podaci iskazani u financijskim izvještajima za 2014. nisu istovjetni podacima evidentiranim u poslovnim knjigama,zbog čega financijski izvještaji ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i financijskog poslovanja Stranke. Državni ured za revizije nalaže obavljati popis imovine i obveza.

Blagajničke isplatnice ne sadrže podatke o primatelju novčanih sredstava i nisu ih potpisale osobe koje su novčana sredstva preuzele Državni ured za reviziju nalaže utvrditi stvarno stanje novčanih sredstava na žiro računu i u blagajni. Predlaže se,donijeti opći akt kojim će se propisati najviši iznos gotovog novca koji se smije na kraju radnog dana zadržati u blagajni.

HSS – uvjetno mišljenje

Državni ured za reviziju utvrdio je da financijski izvještaji nisu sastavljeni u skladu s propisima, jer podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu usklađeni s podacima evidentiranim u poslovnim knjigama.

Iako je popis imovine i obveza za 2014. obavljen, Revizija ukazuje kako nije usklađen knjigovodstveno sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. Nadalje, korištenje poslovnih prostora bez naknade nije evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod od donacija te se nalaže ustrojavanje učinkovitog sustava unutarnjih kontrola.

Stranka koristi četiri poslovna prostora bez naknade (tri na temelju zaključenih ugovora o zakupu iz ranijih godina i jedan bez ugovora). Korištenje poslovnog prostora bez naplate na temelju i/ili bez zaključenog ugovora, smatra se donacijom. Korištenje tri poslovna prostora bez naknade i to dva prema ugovor ima o zakupu poslovnih prostora koji su zaključeni s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i jedan bez ugovora o zakupu, smatra se zabranjenim financiranjem.

HSU – uvjetno mišljenje

Državni ured za reviziju nalaže evidentirati poslovne događaje i voditi poslovne knjige prema temeljnim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija čime će se osigurati točnost podataka u financijskim izvještajima za Stranku u cjelini. Nalaže se obavljanje popisa imovine.

IDS – bezuvjetno mišljenje

Revizija nije imala velikih zamjerki osim nepravilnosti i propusta koji se odnose na prihode u smislu naplata i evidentiranje potraživanja od članarina.

MOST – bezuvjetno mišljenje

Prihodi od članarina nisu ostvareni u 2014. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti kod stranke MOST.

ORaH - uvjetno mišljenje

Uvjetno mišljenje uglavnom se temelji na primjedbama vezano za sustav unutarnjih kontrola te računovodstveno poslovanje (godišnji program rada, poslovne knjige te popis imovine i obveza). Predlaže se pri donošenju godišnjeg programa rada, uz opis glavnih aktivnosti, navesti potrebna sredstva i izvore financiranja iz kojih će se financirati te na računima za robu i usluge navesti za koju se aktivnost odnosno ciljeve odnose ostvareni rashodi, kako bi se omogućilo učinkovito upravljanje i kontrola trošenja financijskih sredstava. Nalaže se popisati imovinu i obveze.

SDP – bezuvjetno mišljenje

Godišnjim programom rada su utvrđene aktivnosti Stranke, a nisu utvrđena potrebna sredstva i izvori financiranja za realizaciju godišnjeg programa, mišljenje je Revizije. Navodi se kako godišnji program rada treba sadržavati opis glavnih aktivnosti, iznose potrebnih sredstava te izvore financiranja, kako bi se omogućilo upravljanje i kontrola financijskog poslovanja. Programom, odnosno planom se utvrđuju smjernice i aktivnosti Stranke za poslovnu godinu te način njihova financiranja. Aktivnosti trebaju biti planirane prema nositeljima i financijskim sredstvima za njihovo ostvarenje.

Državni ured za reviziju predlaže godišnjim programom rada utvrditi nositelje aktivnosti, planirana sredstva i izvore financiranja potrebne za ostvarenje aktivnosti.

Stimulacije za zaposlenike su u 2014. odobrene za ukupno šest zaposlenika, od čega četvorici zaposlenika tijekom cijele godine, jednom zaposleniku devet mjeseci i jednom zaposleniku jedan mjesec. Stimulacije je odobravao poslovni direktor, dok je stimulacija poslovnom direktoru obračunana i isplaćena temeljem odobrenja predsjednika Stranke iz lipnja 2012. Uz odobrenja o isplati stimulacija nisu priložene ocjene radnih rezultata zaposlenika. Stimulacije su iznosile od 10,0 % do 50,0% osnovne plaće, a mjerila i kriteriji o visini stimulacija nisu doneseni. Državni ured za reviziju predlaže utvrditi mjerila i kriterije za visinu stimulacije te odobravati stimulacije na temelju prijedloga i ocjene radnih rezultata zaposlenika.

Stranci su odobrena sredstva u iznosu 5.097.598,00 kn, koja u 2013. nisu doznačena zbog kašnjenja u predaji financijskih izvještaja za 2012. Od navedenog iznosa, obustavljena je isplata u iznosu 614.505,00 kn zbog kašnjenja u predaji financijskih izvještaja za 2013.

SDSS – bezuvjetno mišljenje

Revizija ističe da se vrijednost financijske imovine u iznosu 792.336,00kn uglavnom odnosi na udjel u trgovačkom društvu u suvlasništvu Stranke u iznosu 363.000,00 kn, novčana sredstva na žiro računu u iznosu 232.504,00 kn i dane zajmove u iznosu 144.000,00 kn. Koncem 2014. dani zajmovi iznose 144.000,00 kn, a odnosi se na zajmove trgovačkom društvu u suvlasništvu Stranke u 2013. u iznosu 64.000,00 kn te u 2014. u iznosu 80.000,00 kn. Zajmovi su odobreni na temelju odluka Predsjedništva Stranke iz listopada 2013. i srpnja 2014., prema kojima su odobreni zajmovi za Nadomještanje kapitala trgovačkom društvu kada se nalazilo u krizi.

Državni ured za reviziju predlaže realnije planiranje prihoda i rashoda. Tijekom 2014. i u vrijeme obavljanja revizije (kolovoz 2015.) trgovačko društvo nije podmirilo svoje obveze za primljena sredstva i obračunane kamate, niti je Stranka poduzimala mjere naplate. stanje danih zajmova u iznosu 144.000,00 kn

Državni ured za reviziju nalaže poduzimanje mjera naplate za pozajmljena sredstva i kamate. Nadalje, predlaže preispitati opravdanost ulaganja u trgovačko društvo.

Preporuke

Unatoč određenim zakonskim poboljšanjima i urednijem financijskom poslovanju većine parlamentarnih političkih stranaka i dalje ostaje pitanje kvalitetnog nadzora financijskog poslovanja u smislu izricanja sankcija i reagiranja Državnog odvjetništva na slučajeve zaprimljene od DIP-a i Državnog ureda za reviziju kao i podizanje kapaciteta DIP-a za obavljanje kvalitetnog nadzora. Državni ured za reviziju je u svojim izvješćima dao konkretne preporuke s revizorskog stajališta, a za transparentno i odgovorno trošenje sredstava političkih stranaka u čijem udjelu javna sredstva imaju značajan iznos pa je time odgovornost i veća, potrebno je sljedeće:

-       uspostaviti način podnošenja financijskih izvještaja elektronskim putem čime bi bila moguća automatska obrada, lako pretraživanje i korištenje podataka iz financijskih izvještaja;

-       baza podataka o donatorima i donacijama bi se trebala povezati s drugim sličnim bazama kao što su, primjerice, podaci o poslovima fizičkih i pravnih osoba dobivenih temeljem javne nabave, podaci o subvencijama, oprostima poreznih dugova, podacima o koncesijama, o pomilovanjima i sl. Na taj bi se način podaci mogli povezati i detektirati potencijalni koruptivni slučajevi;

-       nadzor financiranja stranaka trebao bi biti cjelovit uključujući ne samo nadzor poslovanja političkih stranaka nego i javnih poduzeća otkrivajući, primjerice, moguća plaćanje nekih troškova političkih stranaka od strane javnih poduzeća;

-       GONG i TIH su za vrijeme prošlih izbornih kampanja procjenjivali troškove oglašavanja i uspoređivali takve procjene s podacima iz financijskih izvještaja otkrivajući tako duplo veće troškove HDZ 2007. godine od onih što su prikazani u izvještajima, tako bi i nadzorna tijela trebala koristiti ovaj alat za nadzor financiranja izbornih kampanja jer se veliki dio troškova izborne kampanje odnosi upravo na troškove oglašavanja.

Političke stranke su jedan od stupova demokracije i njihovo je demokratsko i odgovorno djelovanje od iznimne važnosti za razvoj demokracije u Hrvatskoj. Transparentnost financiranja političkih stranaka i razumno upravljanje državnim i lokalnim novcem, tj. novcem svih poreznih obveznika, doprinosi osnaživanju povjerenja javnosti u političke stranke i demokraciju.

chevron-right