Napredak u postupcima javnog savjetovanja

27. veljače 2014.

U postupcima javnih savjetovanja tijekom 2013. godine sudjelovalo je 8.299 pravnih i fizičkih osoba koje su dostavile komentare na nacrte zakona. Time je broj podnositelja komentara veći za čak 4697 posto u odnosu na 2011. godinu, podaci su iz Izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013. godini, koje je usvojila Vlada na sjednici u Banskim dvorima.

Izvješće je pripremljeno temeljem pojedinačnih izvješća 29 državnih tijela o provedenim savjetovanjima u 2013. godini koje je prikupio i obradio Ured za udruge, a sukladno obvezama iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. – 2016. te Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj kojima se predviđa praćenje provedbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Izvješće pokazuje da je u 2013. godini ostvaren značajan napredak u odnosu na prethodne godine kad je riječ o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. U 2013. godini provedeno je ukupno 348 savjetovanja o nacrtima zakona, drugih propisa i akata te 26 savjetovanja o iskazima učinaka propisa – ukupno 374 javna savjetovanja. To je gotovo 160 posto više savjetovanja nego u 2012. godini kad ih je provedno 144, te 675 posto više nego u 2011. godini kad je provedeno 48 savjetovanja.

Od pojedinačnih 9.270 komentara uzetih u daljnje razmatranje, u cijelosti ih je prihvaćeno 2.391, dok ih je 579 djelomično prihvaćeno, a razlozi neprihvaćanja ostalih komentara pojašnjeni su u 149 izvješća o rezultatima savjetovanja koja se pripremaju sukladno obvezi iz Poslovnika Vlade.

Napredak u postupcima javnog savjetovanja 1

chevron-right