Ćirilica s ovu i onu stranu vlasti, dvojezičnost pod upitnikom

21. studenoga 2013.

HDZ-ova Vlada u prosincu 2009. hvalila se Vijeću Europe da je Gradsko vijeće Grada Vukovara donijelo novi Statut, kojim je uredilo slobodnu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u službenoj komunikaciji, javnim poslovima i samoupravnom djelokrugu Grada Vukovara. Podsjetio je na to ministar uprave Arsen Bauk predstavljajući na sjednici Vlade peto izvješće o provedbi Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. Par sati kasnije Ministarstvo uprave objavilo je da je blokiralo izmjene Statuta Grada Vukovara o izuzimanju od dvojezičnosti. Na potezu je Vlada.

Podsjetimo, Sabor je  1997. donio Zakon o potvrđivanju Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima kojom se zemlje potpisnice obavezuju štititi i promicati regionalne ili manjinske jezike, a domaći propisi koji reguliraju pravo manjinama na njihov jezik doneseni su 2000. odnosno 2002. Godine. Hrvatska kao obveznica Povelje Vijeću Europe podnosi Izvješće o njezinoj provedbi, a u ovom petom Izvješću Vlada ističe kako „smatra da je došlo vrijeme pune implementacije te će provoditi aktivnosti na tragu preporuke Odbora ministara“.

Povodom prošlog evaluacijskog izvješća Vijeća Europe, Odbor ministara kao pitanja prioriteta preporučio je da Hrvatska „nastavi poduzimati napore na promicanju svijesti i snošljivosti u odnosu na regionalne ili manjinske jezike te na kulture koje, kao sastavni dio kulturne baštine Hrvatske, oni predstavljaju, kako u općem nastavnom planu i programu na svim razinama obrazovanja tako i u medijima. Također, preporučeno je i da se „poduzmu mjere kako bi se osiguralo da govornici regionalnih ili manjinskih jezika svoje jezike mogu koristiti u praksi, u odnosima s odgovarajućim tijelima državne uprave te da se nastavi poduzimati napore za uvođenje regionalnih ili manjinskih jezika u službenu ravnopravnu uporabu na područjima s dovoljnim brojem govornika i osigura provedbu odredbi statuta jedinica lokalne samouprave, uz pružanje odgovarajuće pomoći, ako je to potrebno“.

„Na temelju analize prikupljenih podataka tijela državne uprave, za razdoblje od 2009. do 2011. godine, kao i za dio 2012. godine, za koje se podnosi izvješće o regionalnim i manjinskim jezicima, Hrvatska je učinila daljnji napredak u ostvarivanju programa zaštite i promicanja prava na uporabu regionalnih i manjinskih jezika“, kazao je Bauk, a u Izvješću se zaključuje: „Hrvatska je čvrsto opredijeljena da u predstojećem razdoblju nastavi s provođenjem programa zaštite i promicanja prava govornika manjinskih jezika, radi ostvarenja načela jednakosti u društvu te promicanja duha snošljivosti i dijaloga sukladno preporukama Odbora ministara evaluacijskog izvješća Odbora stručnjaka Vijeća Europe.“

Ministarstvo uprave blokiralo izmjene Statuta Grada Vukovara

U jeku prikupljanja potpisa za referendum o ćirilici, Ministarstvo uprave tijekom dana je na svojim internetskim stranicama objavilo odluku da je obustavilo od primjene članak 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara, kojim je područje Vukovara bilo izuzeto od primjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ministarstvo u priopćenju navodi da je ovu odluku donijelo u postupku nadzora zakonitosti općeg akta pokrenutog na traženje Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vukovara, u skladu s člankom 32. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Naime, člankom 22. Statutarne odluke bilo je definirano da se područje Grada Vukovara u cijelosti izuzima od primjene odredaba Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te od članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Za ostale odredbe Statutarne odluke, uključujući i odredbu da se Vukovar proglašava mjestom posebnog pijeteta na žrtvu Domovinskog rata, utvrđeno je da su u skladu s Ustavom i zakonom.

Sada je na potezu Vlada, kojoj je Ministarstvo uputilo odluku, a koja ima rok od 30 dana da uputi Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom.

chevron-right