Prilika za popravak nacrta zakona o suradnji Sabora i Vlade u EU poslovima

29. svibnja 2013.

Ulogu Sabora koji prema Ustavu ima ulogu ne samo glavnog zakonodavnog već i nadzornog tijela nad izvršnom vlasti, potrebno je dodatno razraditi u Zakonu o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH na europskim poslovima, jedna je od ključnih zajedničkih primjedbi Platforme 112, SSSH i NHS-a na Nacrt prijedloga Zakona oko kojega je završeno internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pored ostalih primjedbi koje Platforma 112, SSSH i NHS imaju na Nacrt prijedloga zakona o suradnji Sabora i Vlade na europskim poslovima, poslanih saborskom Odboru za europske integracije, a koje možete u cjelini pročitati ovdje, organizacije civilnoga društva i sindikati upozoravaju i da će „od presudne važnosti za učinkovito i strateški usmjereno djelovanje RH u institucijama EU, posebno uzimajući u obzir vrlo ograničene administrativne i političke kapacitete, ali i status male zemlje te pritom nove članice, biti selektivni promišljeni angažman u oblikovanje politika na razini EU“.

Drugim riječima, nisu sve teme za Hrvatsku jednako bitne, a  djelovanje u institucijama EU mora biti temeljeno na vlastitoj razvojnoj strategiji i unaprijed definiranim političkim prioritetima. U tom smislu Platforma 112, SSSH i NHS predlažu da se Vladu ovim Zakonom obveže da Saboru predloži strateški dokument  - Program djelovanja RH u institucijama EU u mandatnom razdoblju, i to u roku od tri mjeseca od njezina konstituiranja (pri čemu se prvi donosi tri mjeseca po ulasku RH u EU), uz mogućnost nadopune s obzirom na promjene okolnosti.

Gdje je Program djelovanja RH u institucijama EU?

Taj program, koji bi trebao raspraviti i izglasati Sabor,trebao bi biti kratak i jasan strateški dokument koji će sadržavati strateške  i političke prioritete djelovanja Vlade u institucijama EU što je onda i osnova za definiranje prioriteta u pogledu zakonodavnih aktivnosti, ali sadrži i prioritete vezane uz osiguranje administrativnih kapaciteta za provedbu pristupnih obveza, primjenu pravne stečevine i korištenje fondova EU.  Naposljetku, bio bi i osnova za periodične rasprave na razini plenuma o djelovanju Vlade u institucijama EU temeljem izvješća   koje najmanje jedanput godišnje podnosi premijer.

Nadalje, iz Nacrta prijedloga nije jasno izrađuje li Vlada vlastiti Plan zakonodavnih aktivnosti na razini EU ili očekuje da će biti aktivna po svim pitanjima, kao što nije jasno ni da li je Program za razmatranje nacionalnih stajališta obvezuje da o svim stavkama koje definira Sabor i izradi nacionalno stajalište? U tom smisli, Platforma 112 i sindikati predlažu da se definira obveza Vlade da Saboru dostavi prijedlog Programa  izrade nacionalnih stajališta RH za svaku tekuću godinu, o kojem se Sabor očituje i daje zaključak kojim može utjecati i na sadržaj tog programa.

Na temelju njega izrađuje svoj Program razmatranja nacionalnih stajališta koji se ne mora, ali i može poklapati s Vladinim, naime, Sabor može odlučiti da se o nekim stajalištima ne namjerava očitovati jer smatra da su previše tehničke prirode. Naposljetku, Platforma 112, SSSH i NHS očekuju da izrada Programa i razmatranje nacionalnih stajališta budu upućeni u javno savjetovanje, sukladno Kodeksu savjetovanja na razini Vlade što treba definirati i ovim Zakonom, baš kao što se nadaju ne samo povratnoj informaciji o ishodu javnog savjetovanja, nego da će nadležni saborski odbori i u daljnji tijek izrade ovog važnog zakona, koji ide u dva čitanja, uključiti cjelokupnu zainteresiranu javnost.

chevron-right