PREDSTAVLJANJE PRVIH NALAZA ISTRAŽIVANJA “LOKALNA ODGOVORNA I TRANSPARENTNA UPRAVA I SAMOUPRAVA – LOTUS“

07. svibnja 2009.

Na konferenciji za novinare održanoj 7. svibnja 2009. u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu, predstavljeni su prvi nalazi istraživanja “Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava – LOTUS“ koje je tijekom ožujka i travnja 2009. proveo GONG, u suradnji s Udrugom gradova RH, te uz financijsku potporu Europske komisije.

Predstavljanje prvih nalaza istraživanja “Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava – LOTUS“

Na konferenciji za novinare održanoj 7. svibnja 2009. u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu, predstavljeni su prvi nalazi istraživanja “Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava – LOTUS“ koje je tijekom ožujka i travnja 2009. proveo GONG, u suradnji s Udrugom gradova RH, te uz financijsku potporuod 68.652,01 EUR od strane Europske komisije, dodijeljenih u sklopu PHARE 2006 programa. Istraživanje su predstavili Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta i Nives Miošić-Lisjak iz MAP Savjetovanja, dok su Sandra Pernar iz GONG-a, Dario Runtić iz Udruge gradova RH te članovi Vijeća GONG-a prof. Zdravko Petak i prof. Nenad Zakošek s Fakulteta političkih znanosti komentirali značaj rezultata za razvitak lokalne demokracije u Hrvatskoj.

Ovo je prvo takvo sustavno istraživanje u Republici Hrvatskoj, kojim je obuhvaćeno svih 556 jedinica lokalne samouprave (dalje JLS) - 127 gradova i 429 općina, s ciljem analize stanja i izrade preporuka za povećanje transparentnosti u radu jedinica lokalne samouprave, unaprjeđenja njihove suradnje s civilnim društvom te uvida u funkcioniranje mjesne samouprave. Uoči lokalnih izbora, GONG će građanima i građankama omogućiti jednostavan uvid u dosadašnju transparentnost i funkcioniranje njihove lokalne samouprave, putem baze podataka dostupne ovdje.

Transparentnost rada jedinica lokalne samouprave u ovom istraživanju shvaćena je kao otvorenost lokalnih tijela vlasti prema građanima i interesnim skupinama te je stoga istraživano 5 dimenzija transparentnosti lokalne samouprave, a svaka je analizirana preko ukupno 41 indikatora:
- javnost sjednica vijeća/skupštine (primjer indikatora: Dnevni red je dostupan uoči sjednice);
- javnost odluka jedinica lokalne samouprave (primjer indikatora: GUP dostupan na internetu);
- suradnja s civilnim društvom (primjer indikatora: donacije se dijele putem natječaja);
- poštivanje Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje ZPPI) (primjer indikatora: JLS ima službenika za informiranje);
- ustroj mjesne samouprave (primjer indikatora: konstituirani mjesni odbori).

U istraživanju je korišteno više izvora informacija – od interneta, preko prikupljanja statuta i poslovnika vijeća, do upitnika i telefonskih poziva. U svrhu veće preciznosti statističke analize, preliminarni nalazi istraživanja temelje se na podacima za 526 (95%) svih JLS, za koje je bila dostupna nužna količina podataka, prikupljenih upitnikom te analizom statuta ili poslovnika vijeća.

Glavni nalazi istraživanja:

Sveukupno gledano, rezultati razine transparentnosti jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj su vrlo loši. S obzirom na razinu ostvarenosti mogućih bodova u svih pet dimenzija transparentnosti, svega 16% gradova i općina možemo proglasiti transparentnima - 65 gradova i 27 općina koji su ostvarili više od 50% mogućih bodova. Među njima je samo 6 koji imaju više od 75% bodova. Nedostatno ili izrazito netransparentnima pokazalo se ostalih 434 grada i općine.

Najbolji pojedinačni rezultat je ostvario grad Rijeka s 8,8 od mogućih 10 bodova, a ostali gradovi i općine koji se nalaze u skupini s 10 najboljih rezultata su i Čakovec, Karlovac, Osijek, Crikvenica, Zagreb, Sisak, Opatija,Požega, Virovitica, Pula, Ozalj, Nedelišće i Dugo Selo. Među najboljima je i općina Viškovo, koja s oko 9.000 stanovnika i proračunom od oko 57 milijuna kuna i rezultatom 7,5 pokazuje da veličina i proračun nisu presudni za transparentnost rada i otvorenost spram građana.

Najlošijih 10 rezultata u istraživanju ostvarilo je 23 općine i 2 grada (Trilj i Nin) od kojih se čak 15 nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Niti jedan bod u istraživanju, stoga što nisu odgovorili na upitnik, niti omogućili uvid u statute i poslovnike nisu ostvarili općine Drenje, Lećevica, Povljana, Pojezerje, Proložac i Sućuraj.

Promatramo li rezultate prema dimenzijama, JLS su u prosjeku najbolje rezultate ostvarile u kategoriji ustroja mjesne samouprave (65% mogućih bodova), a zatim u javnosti sjednica vijeća (44% mogućih bodova). Zabrinjavajuće niski rezultati ostvareni su u dimenzijama javnost odluka JLS (32% mogućih bodova), suradnja s civilnim društvom (29% mogućih bodova) te napose primjena Zakona o pravu na pristup informacijama (25% mogućih bodova).

Slijedi nekoliko zanimljivosti iz istraživanja:
· skoro 50% JLS nikako ne informira građane radu vijeća niti o odlukama izvršne vlasti
· 31% nema nikakvu suradnju s udrugama, a samo 38% je tijekom 2008. provelo natječaj za udruge
· 21% JLS ne omogućava pravo na pristup informacijama – imaju 0 od mogućih 5 bodova u dimenziji ZPPI
· u 183 grada i općine nisu nas znali prespojiti na službenika za informiranje niti nam dati kontakt podatke osobe zadužene za upite građana
· iako u 99% slučajeva Statuti propisuju ustroj mjesne samouprave, oko 30% JLS nije u zadnje 4 godine provelo izbore za mjesnu samoupravu
· samo četvrtina JLS ima definirano vrijeme kada (grado)načelnik prima građane
· 75% JLS ima službenu Internet stranicu, ali ih mahom koriste u svrhu turističke promidžbe, umjesto informiranja građana
· samo 37 gradova i općina na internetu ima kontakt podatke službenika za informiranje, a samo 33 objavljen katalog informacija
· morali smo poslati 115 pismenih zahtjeva za pristup informacijama, iako nam Zakon omogućava i usmeni upit – 24 su ostala neodgovorena za što bi se u državni proračun trebalo sliti najmanje 600.000 kn, ako nadležni odluče naplatiti minimalne kazne
· u 355 gradova i općina nije formiran Savjet mladih iako je zakonski rok istekao u rujnu 2007. godine
· dostava materijala vijećnicima prije sjednice definirana u najvećem broju slučajeva (99%), ali je prijedlog dnevnog reda uoči sjednice dostupan u samo 10% slučajeva

Budući da su lokalni izbori pred nama, želimo poslati poruku svim JLS, odnosno novoizabranim (grado)načelnicima i članovima i članicama predstavničkih tijela da u svom novom mandatu ulože napore za povećanje transparentnosti i otvorenosti kako bi rezultati istraživanja za četiri godine pokazali puno ljepšu sliku od ove današnje.

Pozivamo medije i građane da pogledaju izvještaj o ovom istraživanju kao i rang listu svih JLS.

chevron-right