Arhiva inicijativa

13. listopada 2007.

Ovdje možete pronaći više informacija o inicijativama GONG-a koje su završene:

Javnost sjednica lokalnih predstavničkih tijela

U ožujku 2001. GONG je klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru poslao amandman na Prijedlog zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi u kojem je predloženo da sjednice lokalnih predstavničkih tijela budu javne. Amandman na žalost nije prihvaćen te je u travnju 2001. na snagu stupio novi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji nije sadržavao članak o javnosti rada lokalnih predstavničkih tijela. GONG je, tada, tijekom ljeta 2001. poslao prijedlog svim općinama, gradovima i županijama da u svoje statute i poslovnike uvrste članak koji detaljno propisuje javnost sjednica lokalnih predstavničkih tijela za građane, kako se ne bi podrazumijevalo da javnost sjednica znači samo prisutnost medija.
Regionalni uredi su u više navrata kontaktirali sva predstavnička tijela lokalne vlasti kako bi istražili pitanje javnosti rada, a početkom srpnja 2002. akcija je privedena kraju.

Rezultati su sljedeći:
- Od ukupno 20 kontaktiranih županija, zaprimili smo 16 statuta ili poslovnika
- Od ukupno 123 kontaktirana grada, zaprimili smo 80 statuta ili poslovnika
- Od ukupno 419 kontaktiranih općina, zaprimili smo 159 statuta ili poslovnika u kojima je javnost sjednica riješena na zadovoljavajući način.

GONG je početkom listopada 2002. Ustavnom sudu Republike Hrvatske uputio zahtjev za izdavanjem pravnog mišljenja s upitom: Je li potrebno u Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi inkorporirati odredbu o javnosti sjednica lokalnih tijela? Ustavni sud odgovorio je dana 5. ožujka 2004. godine oglasivši se nenadležnim za davanje takvog mišljenja.
U 2003. godini upoznali smo Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu s nedostatkom odredbi o javnosti rada u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rečeno nam je da će pri prvoj promjeni tog zakona navedene odredbe biti unesene u tekst zakona.

U studenom 2005. usvojene su izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je izričito propisana javnost rada lokalnih i regionalnih predstavničkih tijela kao i pravo promatranja sjednica.

Inicijativa za održavanjem javne sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o godišnjim financijskim izvješćima parlamentarnih stranaka

Prema odredbama Zakona o političkim strankama, političke stranke koje primaju sredstva iz državnog proračuna trebale bi svake godine javno objaviti svoja financijska izvješća.

U siječnju 2002. godine Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je na sjednici donio zaključak da su parlamentarne stranke koje su primile financijska sredstva iz državnog proračuna obvezne podnijeti godišnja financijska izvješća za 2001. godinu Odboru, sukladno Zakonu o političkim strankama.

S obzirom da GONG vjeruje da je transparentnost financiranja političkih stranaka jedno od ključnih pitanja u Hrvatskoj, započeli smo inicijativu za održavanjem javne sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojoj bi bila raspravljana financijska izvješća stranaka. Takva sjednica nije predviđena, a bit će održana samo ukoliko članovi Odbora zaključe da za nju postoji potreba.

U veljači 2003. godine GONG je ponovo zatražio od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da prije dodjele proračunskih sredstava političkim strankama za 2003. godinu održi javnu raspravu o zaprimljenim financijskim izvještajima. Odbor je 3. veljače 2003. usvojio zaključak da se od sljedeće godine održavaju rasprave o godišnjim financijskim izvješćima stranaka prije donošenja odluke o raspoređivanju sredstava za rad parlamentarnih stranaka iz državnog proračuna.

U siječnju 2004. godine Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ponovo je održao sjednicu na kojoj su raspoređivana sredstva za rad političkih stranaka za 2004. godinu. GONG je ponovo zamolio članove Odbora da uzmu u obzir navedeni zaključak od prošle godine i odluku te da financijska izvješća stranaka zaista budu predmet rasprave na sjednici Odbora prije donošenja odluke raspodjeli sredstava za rad parlamentarnih stranaka iz državnog proračuna za 2004. godinu. Također, zatražili smo od nadležnog Odbora i Državnog ureda za reviziju preslike dosad primljenih financijskih izvješća političkih stranaka koje primaju sredstva iz državnog proračuna.

Financijska izvješća trebala bi biti dostupna na uvid javnosti, kako bi se povećala transparentnost, ali i povjerenje građana u djelovanje parlamentarnih stranaka.

Inicijativa vezana za dopune Pravilnika o javnosti rada Hrvatskog sabora

Glavna tajnica Hrvatskog sabora pozvala je GONG početkom 2002. na suradnju pri izradi Pravilnika o javnosti rada Hrvatskog sabora. Pravilnik sadrži i detaljne odredbe o prisustvovanju građana i predstavnika nevladinih udruga na sjednicama Sabora, kao i odredbe o organiziranim posjetima skupina građana Hrvatskom saboru, što je potaknuto GONG-ovim programom Otvoreni Sabor. Bit će određena detaljna procedura za dobivanje odobrenja za takve posjete bez nepotrebnih ograničenja. GONG je inicirao unošenje odredbe u Pravilnik koja bi omogućavala slobodan uvid u prijepise tonskih zapisa i službene dokumente s plenarnih sjednica i sjednica radnih tijela Sabora. Svakome bi trebao biti omogućen uvid u navedene materijale putem predaje zahtjeva Tajništvu Sabora.

Početkom 2004. godine, jedan od zastupnika i član saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav pristupio je GONG-u s idejom da se konačno donese Pravilnik o javnosti rada Hrvatskog sabora. Ponovo smo zamoljeni za komentare i dopune nacrta Pravilnika, koji je dobio podršku Predsjedništva Sabora i u proceduri je na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Nakon gotovo 3 godine procedure, Pravilnik je donesen i stupio na snagu.

GONG zatražio dopune Poslovnika Hrvatskoga sabora

Nakon što se u studenome 2004. iz medija saznalo da se kreće u izmjene Poslovnika Hrvatskoga sabora, GONG se obratio svim klubovima zastupnika, članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Predsjedništvu Sabora, ponovo tražeći da se u Poslovnik uvrste jasni kriteriji vezani za vanjske članove saborskih odbora.

Naime, prema odredbama Poslovnika, od 24 saborska odbora, trenutno samo njih 11 ima vanjske članove. U postojećem Poslovniku ne postoje kriteriji prema kojima neki odbori imaju vanjske članove, a neki ne, primjerice, nejasno je zašto Odbor za obitelj, mladež i sport, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za ravnopravnost spolova ili Odbor za ratne veterane nemaju vanjske članove iz redova stručnjaka, s obzirom na specifične tematike kojima se bave. Također, ne postoje jasni kriteriji izbora vanjskih članova, što u konačnici šteti ugledu i transparentnosti rada Hrvatskog sabora.

Slijedom svega navedenog, GONG je od zastupnika zatražio da prilikom razmatranja izmjena Poslovnika Hrvatskoga sabora, također razmotre sljedeće izmjene:
1. usvajanje jasnih kriterija u vezi saborskih odbora koji imaju pravo imenovanja vanjskih članova, s ciljem povećanja kvalitete rada zahvaljujući stručnim doprinosima i pomoći vanjskih članova te savladavanja velikih količina materijala s kojima su suočeni saborski zastupnici (u 5. sazivu ukupno je raspravljano o 1382 točke dnevnog reda, a donesena su 622 zakona i 4 Ustavna zakona);
2. definiranje transparentnog procesa i kriterija imenovanja vanjskih članova odbora, uz objavljivanje javnog poziva za predlaganje kandidata te proces odabira, kako bi se izbjegle špekulacije o načinu imenovanja vanjskih članova (npr. tijekom izbora vanjskih članova odbora u 6. sazivu, njih 26% izabranih predloženo je izvan zadanog roka).

S obzirom na cilj unaprjeđenja i ojačavanja rada Hrvatskoga sabora, pogotovo u periodu usklađivanja zakonodavstva s acquis communautaireom, GONG se nada da će zastupnici uzeti u obzir navedene prijedloge i argumente. Prijedlozi GONG-a nisu prihvaćeni ali bit će ponovo upućeni Hrvatskom saboru na razmatranje.

Inicijativa za objavljivanje cjelokupnog sadržaja "Narodnih novina" na Internetu

Nakon pokrenute akcije za objavu cjelokupnog sadržaja na Internet izdanju “Narodnih novina” i početka potpisivanja peticije 13. travnja 2004. godine, peticija se potpisivala do 12. svibnja 2004. godine. Nakon toga, peticija je upućena Vladi Republike Hrvatske s potpisima 1725 privatnih i 99 pravnih osoba.

Putem ove peticije apeliramo na Nakladništvo Narodnih novina d.d., kao i na Vladu Republike Hrvatske kao jedinog vlasnika Narodnih novina d.d. da se Internet sadržaj “Narodnih novina” proširi s cjelovitim sadržajem tiskanog izdanja.

Velika je razlika u sadržaju tiskanog izdanja Službenog lista Republike Hrvatske i Internet izdanja Službenog lista na stranici http://www.nn.hr/ jer se na Internet izdanju ne mogu pronaći:
- objave javnih natječaja za dodjelu koncesija,
- objave javnih rasprava,
- objave natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i prodaju nekretnina te javno prikupljanje ponuda,
- objave natječaja za prijam državnih službenika i namještenika,
- obavijesti trgovačkih društava,
- obavijesti o poništenju isprava,
- obavijesti o likvidacijama tj. pozivi vjerovnicima da prijave svoja potraživanja te imenovanja likvidatora,
- obavijesti o stečajevima,
- sudski i javnobilježnički oglasi te
- objave upisa osnivanja i promjena u sudski registar.

S obzirom na veliki interes korisnika koji žele koristiti navedeni sadržaj na Internet izdanju “Narodnih novina” te na činjenicu da Narodne novine d.d. jedine u Republici Hrvatskoj objavljuju te informacije, smatramo da je u interesu javnosti, pravne sigurnosti građana i transparentnosti rada potrebno postići dogovor oko objavljivanja cjelokupnog sadržaja na Internet izdanju.
!"Narodne novine" su od 1. siječnja 2005. omogućile navedeni sadržaj i na svom Internet izdanju svim korisnicima bez naplate!

Inicijativa u vezi sadržaja službene web stranice Hrvatskog sabora

Još od 2000. godine GONG je predlagao poboljšanja web stranice Hrvatskog sabora. U ožujku 2002. godine, novi je plan internetizacije Hrvatskog sabora predstavljen javnosti, a koji uključuje izmjenu i proširivanje sadržaja službene web stranice na način da građanima ponudi relevantne informacije o radu Sabora i saborskih zastupnika te učini njihov rad što više transparentnim.

GONG je usko surađivao s Odborom za informacije, informatizaciju i medije koji je bio zadužen za uređivanje sadržaja buduće web stranice Sabora, prisustvujući sjednicama Odbora na kojima je to pitanje raspravljano. Proveli smo istraživanje i komparativnu analizu web stranica ostalih parlamenata, uglavnom europskih zemalja i predstavili naše prijedloge članovima Odbora. Odbor je osnovao radnu skupinu za uređivanje sadržaja web stranica u koju je, osim predstavnika stručnih službu Sabora, uključio i predstavnike nevladinih organizacija. Članovi radne skupine su svoje pismene prijedloge za sadržaj web stranice predali Odboru, koji ih je usvojio nakon rasprave. Odbor je također odredio rok za natječaj u svrhu angažiranja webmastera koji će pružati tehničku potporu izradi i održavanju web stranica Sabora. Nova web stranica Sabora je izrađena i u funkciji je od svibnja 2003. godine.

Izrada Pravila za volontiranje studenata i mladih profesionalaca u Hrvatskom saboru

S obzirom na činjenicu da se GONG-ov Internship program značajno razvio tijekom 2001. godine, tajnica Hrvatskog sabora pozvala je GONG da u siječnju 2002. godine sudjeluje u izradi Programa za volontiranje studenata i mladih profesionalaca u Hrvatskom saboru. Svi naši prijedlozi i savjeti su usvojeni, kao na primjer prijedlog da se Program za volontiranje ne ograničava isključivo na studente koji se prijavljuju preko nevladinih organizacija, već da se stvore preduvjeti za budući razvoj Programa kroz visokoškolske institucije. Prihvaćeni su također savjeti o duljini i načinu upoznavanja volontera s radom pojedinih saborskih službi.

Uvrštavanje članka u Ustavni Zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu

Kako je u studenom 2001. u pripremi bio Ustavni Zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, GONG je saborskom Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav predložio uvrštavanje kriterija o transparentnom izboru kandidata u Ustavni sud slijedom svoje inicijative iz siječnja iste 2001. godine: javno objavljivanje biografija, javno ispitivanje kandidata, prisutnost javnosti kod ispitivanja i javno obrazloženje odluke Odbora o prihvaćanju/neprihvaćanju kandidatura. Od predloženoga u novi Zakon uvrštene su odredbe o javnom ispitivanju kandidata i o obrazloženju odluke Odbora o prihvaćanju/neprihvaćanju kandidatura Saboru. Prisustvo javnosti na ispitivanju kandidata nije propisano, ali se u praksi realizira putem suradnje s Odborom.

"Narančaste dopune"

Narančaste dopune su inicijativa GONG-a iz 2001. o mijenjanju odredbi saborskog Poslovnika u okviru koje je predložen poboljšavanje radnih uvjeta zastupnika (određivanjem dnevnog reda 15 dana prije održavanja sjednica, dostavom materijala najkasnije 8 dana prije sjednice, financijskim sredstvima za urede zastupnika), poboljšanje komunikacije između zastupnika i birača putem utvrđivanja financijskih sredstava za posjet izbornim jedinicama, određivanje financijskih kazni i sustav javnih ispričnica zbog neprisustvovanja na sjednicama u cilju povećanja aktivnosti i transparentnosti zastupničkog rada te donošenje Kodeksa o etičkom ponašanju zastupnika.

GONG je također predložio uvođenje građanske inicijative koja bi, sukladno određenom broju registriranih birača, dala priliku građanima da se neposredno uključe u predlaganje zakonskih propisa. Unatoč velikoj potpori zastupnika i medija, ni jedna odredba ove inicijative nije uvrštena od strane predlagatelja, ali se pokrenulo pitanje o uvjetima rada zastupnika. Budući da se očekuju ponovne izmjene saborskog poslovnika, GONG će nastaviti s inicijativom.

"Novine narodu!"

Nakon odluke javnog poduzeća Narodne novine d.d. iz 2001. da uvede pretplatu na Internet izdanje službenog glasila Republike Hrvatske, GONG je pokrenuo Internet peticiju za ponovo uvođenje besplatnog pristupa pravnim propisima. Kako se Narodne novine nisu oglasile, GONG je na svojim web stranama objavio sve pravne propise objavljene u Republici Hrvatskoj od 1991. do danas. Nakon nekoliko dana, u rujnu 2001., Narodne novine d.d. promijenile su svoju odluku i odlučile ponovo omogućiti besplatan pristup, ali ne i pretraživanje sadržaja.

Transparentnost izbora sudaca u Ustavni sud

Početkom 2001., kad je izbor triju sudaca za Ustavni sud došao na raspravu u Sabor, GONG je inicirao pitanje transparentnosti njihova izbora. S obzirom da je tadašnjim izmjenama Ustava predviđeno da kandidacijski postupak po provedi saborski Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav, GONG je Odboru predložio slijedeće kriterije: transparentnost (javnost) životopisa svih kandidata, javno saslušanje svih kandidata i prisustvo javnosti kod javnog saslušanja te obrazloženje odluke Odbora o predloženim kandidatima s naznakom po čemu su predloženi kandidati bolji od drugih. Naša je inicijativa podržana od strane 9 od 24 kandidata, Ustavnog suda, Udruge hrvatskih sudaca i Udruge pravnica. Odbor je, nakon pritisaka GONG-a, dijela kandidata i medija, pristao na naše zahtjeve, te su kandidati za Ustavne suce po prvi puta javno saslušani (ispred medija i predstavnika zainteresiranih udruga).

Tijekom 2007. i 2008. godine Hrvatski sabor trebao izabrao je ukupno 9 novih sudaca Ustavnog suda zbog isteka mandata. GONG je aktivno pratio postupak izbora sudaca te javne razgovore s kandidatima. Zbog ubrzane procedure i nedovoljnog vremena koje je ostavljeno javnosti kako bi upoznala kandidate i o njima raspravljala, GONG se u nekoliko navrata oglasio prosvjedujući protiv ubrzanog načina biranja sudaca Ustavnog suda.

"Tko je moj zastupnik?"

GONG je tijekom 2000. putem letaka informirao građane o imenima saborskih zastupnika u svakoj izbornoj jedinici te pokušao potaknuti građane da što češće kontaktiraju svoje izabrane predstavnike.

"Otvaranje" Sabora građanima

Nakon parlamentarnih izbora 2000. GONG je predložio Saboru otvaranje jedne od galerija s koje bi zainteresirani građani uživo mogli pratiti saborske sjednice te mogućnost razgledavanja Sabora u okviru organiziranih posjeta građana Saboru. Oba su prijedloga prihvaćena pa građani, uz prethodnu najavu, mogu uživo pratiti saborske sjednice te posjetiti Sabor svakog ponedjeljka.

chevron-right